Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het vaardighedencollege hoort bij het Hoorcollege Oude Geschiedenis en bestaat uit acht bijeenkomsten: één introductiesessie, zes sessies van twee uur, en een museumbezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden; het precieze schema staat op Brightspace.

De studenten dienen uiterlijk 48 uur vóór elk werkcollege (uitgezonderd de eerste sessie) de bijbehorende opdracht uit de syllabus in te leveren bij de werkcollegedocent. De onderwerpen van de opdrachten sluiten aan bij de stof die behandeld wordt in de hoorcolleges.

Leerdoelen

College Specifiek:

 • kennismaking met diverse antieke bronnen en de problemen die deze oproepen;

 • inzicht in moderne debatten door middel van het lezen van secundaire literatuur over specifieke onderwerpen;

 • leren de argumentatie van eerdere onderzoekers te analyseren en beoordelen; zelfstandig een mening bepalen over controversen;

 • kennis verwerven over de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 600 v.C. – 400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

Algemene leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. Een student kan één keer afwezig zijn. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komt in relevante ondergenoemde toetselementen aan bod.

Weging

 • Participatie: 15%

 • Opdrachten: 85%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met als aanvullende eis dat het gemiddelde van de beoordeelde opdrachten voldoende moet zijn en dat alle opdrachten voldaan moeten zijn.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges NG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Deadlines

Opdrachten dienen 48 uur voor het desbetreffende werkcollege te zijn ingeleverd via Brightspace of in het postvak van de werkgroepdocent.

Herkansing

Bij in gebreke blijven wordt éénmalig een vervangende opdracht gegeven waarmee de student nog kan compenseren.

Literatuurlijst

 • Brightspace Syllabus.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle tweedejaars studenten die een propedeuse werkcollege herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.