Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Nederlandse Geschiedenis (NG)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het werkcollege NG is de plaats waar studenten terecht kunnen met vragen over het handboek, en waar wordt gesproken over de beste manier om dergelijke teksten te bestuderen en de (hoorcollege)stof te verwerken. In de werkcolleges worden onderwerpen die tijdens het hoorcollege Nederlandse Geschiedenis zijn behandeld verder uitgediept aan de hand van artikelen in de reader. Daarbij is het niet alleen de bedoeling het inzicht in de stof te verdiepen, maar wordt via wekelijke opdrachten en groepsdiscussie ook gereflecteerd op de manier waarop wetenschappers te werk gaan bij het presenteren van hun bevindingen: probleemstelling, argumentatie, en structuur van wetenschappelijke artikelen komen aan bod. Daarbij besteden we ook aandacht aan de maatschappelijke context waarin historici werken. Er wordt verder geoefend in de interpretatie van bronfragmenten en afbeeldingen, en kennisgemaakt met een aantal (digitale) vindplaatsen voor informatie over de Nederlandse geschiedenis.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in het Nederlandse en Nederlands-overzeese geschiedverloop na 1550;

 • 2) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen.

De student kan:

 • 3) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 4) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 5) werken met Nederlandse heuristieke middelen;

 • 6) feedback geven en ontvangen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante onderstaande toetselementen aan bod.

Weging

 • Participatie en opdrachten 100%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat alle onderdelen voldaan moeten zijn.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges OG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Literatuurlijst

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van Opstand tot heden (Amsterdam 2022)

 • Reader: Nederlandse Geschiedenis in thema’s.
  Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle tweedejaars studenten die een propedeuse werkcollege herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

De werkcolleges sluiten nauw aan bij het Hoorcolleges Nederlandse Geschiedenis. De werkcolleges moeten worden voorbereid door het lezen van delen uit het handboek en artikelen uit de reader. Daarnaast worden specifieke opdrachten gemaakt.