Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociale en economische geschiedenis van de vroegmoderne, pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. In de werkcolleges worden de artikelen uit de reader behandeld en krijgen de studenten de gelegenheid te discussiëren over de stof uit het handboek en specifieke vragen en problemen te bespreken. Het doorgronden van de collegestof en de gebruikte analytische concepten staat centraal.

Leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • 2) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • 3) het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • 4) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • 5) feedback geven en ontvangen;

 • 6) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 7) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Partcipatie: 20%

 • Referaat, mondelinge presentatie: 20%

 • Essay: 60%

Kennisverwerving wordt getoetst via het tentamen zoals dat is gespecificeerd bij het hoorcollege dat bij dit werkcollege hoort.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat alle onderdelen voldoende moeten zijn.

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege II. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges AGC en MG in totaal 5 EC voor Vaardigheden II.

Literatuurlijst

 • K. Davids en M. ‘t Hart (red.), De Wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2e druk: Amsterdam: Uitgeverij Boom 2021). Het gebruik van de eerste druk uit 2011 is niet toegestaan.

 • Twaalf artikelen waarvan de titels worden aangeleverd via Brightspace en die de student zelf moeten downloaden via de website van de bibliotheek.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle tweedejaars studenten die een propedeuse werkcollege herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit college sluit nauw aan bij het hoorcollege ESG.