Studiegids

nl en

Antieke munten als bron voor de Oudheid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Eerstejaars Hoorcollege Oude Geschiedenis behaald.

Beschrijving

Munten kunnen ons veel leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De collegereeks bestaat uit blokken van twee weken, waarbij een hoorcollege de week erna wordt gevolgd door een workshop. De hoorcolleges, gedoceerd door Paul Beliën op de oneven weken, vormen een introductie in wereld van het (munt)geld in de Griekse, Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit. In de even weken zullen de studenten de iconografie en op- en omschriften op de voorzijde en keerzijde van de Romeinse munten leren determineren onder begeleiding van Liesbeth Claes. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manieren waarop men munttypen kan vinden in (digitale) catalogi en hoe munten kunnen worden gebruikt voor het historische onderzoek.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, maar ook studenten van andere studierichtingen zoals Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Economie kunnen dit college volgen. Geen specifieke kennis van het Latijn of oud-Grieks is nodig. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de docenten.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) leert het lezen van opschriften, muntplaatsen etc.;

 • 3) kan in brede lijnen de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse
  muntslag schetsen;

 • 4) heeft kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden;

 • 5) kan antieke munten determineren en beschrijven (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen);

 • 6) verwerft inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek;

 • 7) heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases (zoals SNG, PELLA, CRRO, OCRE).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst door middel van:

 • Workshopopdrachten

 • Schriftelijke toets, over de opgegeven literatuur en de collegestof

Weging

 • Workshopopdrachten: 30%

 • Schriftelijke toets: 70%

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde weging van de verschillende onderdelen, met als aanvullende eis dat de toets als voldoende beoordeeld is.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Geen.