Studiegids

nl en

Antieke gebouwen als historische bron

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college staat open voor studenten Geschiedenis, GLTC en ONOS, maar studenten Geschiedenis die dit vak volgen voor hun afstudeerrichting hebben voorrang.

Beschrijving

Oude Geschiedenis kan niet geschreven worden zonder inzicht in de materiële resten van Griekse en Romeinse steden. De gebouwen en monumenten die de antieke steden karakteriseerden, en de stedelijke landschappen die zij vormden zijn een beeldbepalend element van ons begrip van de antieke wereld, en een belangrijke bron voor de politieke, culturele, sociale en economische geschiedenis van de antieke wereld.

In deze cursus onderzoeken we hoe antieke gebouwen gebruikt kunnen worden als historische bron. We bespreken de ontwikkeling van antieke architectuur en bouwpraktijk en de evolutie van stedelijke ruimte, en discussiëren over de manier waarop oudhistorici en archeologen de materiële resten van deze architectuur gebruikt hebben als historische bron, en hoe architectonische resten zich verhouden tot geschreven bronnen.

Uiteindelijk nemen de studenten de proef op de som en gaan zelf aan de slag met een gebouw of context naar keuze, waarbij ze zich afvragen op welke manier het gebouw als bron gebruikt zou kunnen worden.

Dit college is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

 • 2) De student heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 3) heeft begrip van de ontwikkeling van antieke bouwkunst en stedelijke ruimte;

 • 4) heeft een globaal overzicht van het moderne onderzoek naar antieke stadsplanning en architectuur en inzicht in de verschillende methodologieën die daarbij worden gebruikt;

 • 5) kan specifieke voorbeelden van antieke gebouwen, monumenten en situaties analyseren en contextualiseren;

 • 6) kan gebruik maken van deze en vergelijkbare antieke bronnen om een historisch vraagstuk te beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege aan de hand van antieke monumenten en moderne literatuur. Voor het college geldt een aanwezigheidsplicht. Ter voorbereiding op ieder college wordt literatuur gelezen en een kleine verwerkingsopdracht gemaakt.

Aanwezigheidsplicht houdt in dat studenten bij alle colleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd is dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Reflectie-essay over de zes inleidende colleges.
  getoetste leerdoelen: 1-5

 • Presentatie, op college, over een gebouw, monument of situatie naar keuze.
  getoetste leerdoelen: 1-5

 • Onderzoeksessay over een gebouw, monument of situatie naar keuze, geanalyseerd op basis van een zelf samengestelde literatuurlijst van 250 pagina’s
  getoetste leerdoelen: 1-6

Weging

 • Reflectie-essay: 40 %

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Onderzoeksessay: 40%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer voor de cursus is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Onvoldoendes voor deeltentamens mogen onderling worden gecompenseerd, maar het cijfer voor het essay moet voldoende zijn.

Herkansing

De herkansing bestaat net als het reguliere tentamen uit losse deeltoetsen. Alleen onvoldoende toetsen kunnen worden herkanst. Voor herkansing van het essay geldt dat bij een vijf het essay mag worden herschreven op basis van de aanwijzingen van de docent, terwijl bij een lager cijfer een essay over een nieuw onderwerp moet worden geschreven. Ook degenen bij de reguliere deadline geen essay inleveren moeten een essay over een nieuw onderwerp schrijven.

Deadlines

Voor het inleveren van het essay geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Nabespreking tentamen

Op afspraak.

Literatuurlijst

Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. Alle literatuur is digitaal beschikbaar via de UB-Leiden; literatuurlijsten worden geplaatst op Brightspace. Deze literatuur moet voorafgaand aan ieder college worden bestudeerd; dit geldt ook voor het eerste college.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

n.v.t.