Studiegids

nl en

Digitale Cartografie voor Historici

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Deze cursus focust op zowel het gebruik van Access en GIS (Geografisch Informatie Systeem). Het doel is om het gebruik van datamanagementsoftware en GIS te combineren, zodat studenten twee nieuwe vaardigheden ontwikkelen waarin theorie en praktijk gecombineerd worden middels werkcolleges. De studenten worden aangemoedigd om hun eigen primaire bronnen te kiezen en te gebruiken om een interactieve plattegrond van Leiden (vanaf de middeleeuwen) te creëren.

De studenten worden voorzien van een handboek (en online versie op Brightspace) met het instructiemateriaal en bijbehorende oefeningen. Studenten zullen kennis nemen van ICT-toepassingen in de geschiedbeoefening. Deze cursus kan als basis dienen voor de minor Digital Humanities, maar is ook van belang voor verder onderzoek in de analyse van primaire bronnen. De studenten zullen leren om primaire bronnen te analyseren en door deze cursus zullen zij een goed voorbeeld hebben van de analyse van Big Data (bijvoorbeeld de Leidse bevolkingsregisters van de 19de eeuw, maar ook de belastingregisters van de vroegmoderne tijd), en hoe historici deze data inzichtelijk kunnen maken middels GIS en het maken van interactieve plattegronden. Het creëert dus een sterke basis voor verdere studies en onderzoek met primaire bronnen voor het BA-eindwerkstuk en de MA Thesis.

Het hulpvak Digitale Cartografie voor Historici is verbonden aan de afstudeerrichtingen Algemene Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis en Nederlandse Geschiedenis.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal;

 • 3) onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 4) heeft goede kennis in het gebruik van Big Data;

 • 5) heeft basiskennis van GIS en cartografie;

 • 6) kan GIS-kaarten lezen en interpreteren in verband met de socio-economische ontwikkeling van een stad.

 • 7) De student heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

 • Take home-tentamen
  getoetste leerdoelen: 2; 6,7

 • Wekelijkse opdrachten:
  getoetste leerdoelen: 2 – 7

Weging

 • Tentamen: 50 %

 • Wekelijkse opdrachten: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing vindt plaats in midden juni waarvoor een nieuw take-hometentamen zal worden verspreid.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Om te bestuderen voor de colleges:

 • Ian N Gregory, A place in history: A guide to using GIS in historical research 2nd Edition, 2005. Available on the internet.

 • Johannes A. Mol, ‘Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives’. In: Tagungsband "Aktuelle Methode für digitale Editionenhistorischer Karten und Texte", Historisches Institut, Universität Rostock.

 • Alexander von Lünen, ‘Tracking in a New Territory: Re-imagining GIS for History’, in: Alexander von Lünen & Charles Travis (eds.), History and GIS. Epistemologies, Considerations and Reflections (Dordrecht 2013) 211-239.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.