Studiegids

nl en

Zorgen en straffen sinds 1900

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

In moderne samenlevingen liggen mensen die met hun lichaam, gedrag, denken en/of afkomst afwijken van wat normaal wordt geacht vaak onder een vergrootglas. Zo zijn in de loop van de tijd voor groepen zoals migranten, mensen met een handicap en ‘onmaatschappelijke gezinnen’ speciale voorzieningen in het leven geroepen. Vaak wordt gedacht dat deze groepen bijzondere zorg nodig hebben. In die aparte benadering van hen die afwijken van de norm ligt niet altijd de nadruk op zorg. Regelmatig kiezen beleidsmakers ook een ‘harde aanpak’ en worden mensen met afwijkend gedrag bijvoorbeeld opgesloten.

In deze cursus bestuderen we deze ontwikkelingen vanuit een historisch perspectief. Hoe balanceren samenlevingen tussen een zorgende en straffende benadering van hen die niet normaal geacht worden? Hoe veranderde dat door de tijd heen en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen landen? En over welke ‘afwijkende’ groepen hebben we het eigenlijk en wat vonden zij van de ‘afwijkende’ manier waarop zij benaderd werden?

Tijdens de cursus komen niet alleen de belangrijkste historische ontwikkelingen aan de orde, maar besteden we ook aandacht aan verschillende theoriën en methodologiën. De nadruk in deze cursus ligt op de analyse van primaire bronnen. We bezoeken een archief en bespreken diverse strategiën om verschillende bronnen te vinden, selecteren en te interpreteren. Het eindwerkstuk zal gebaseerd zijn op probleemgestuurd bronnenonderzoek.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis opgedaan van de belangrijkste historische ontwikkelingen sinds 1900 aangaande het zorgen voor en straffen van ‘afwijkende’ mensen en is in staat die kennis toe te passen bij de interpretatie van specifieke primaire bronnen;

 • 10) heeft kennis opgedaan van verschillende wetenschappelijke benaderingen van de geschiedenis van zorgen en straffen en is in staat die toe te passen bij de interpretatie van primaire bronnen;

 • 11) heeft kennis opgedaan van verschillen en overeenkomsten tussen landen, groepen en periodes vanuit de literatuur over zorgen en straffen en is in staat die toe te passen bij de analyse van primaire bronnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-11

 • Opdracht (interview)
  getoetste leerdoelen: 1,4, 7-11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Referaat: 20 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt tijdig op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.