Studiegids

nl en

Populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in de 20e-eeuwse Caraïbische politiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

In het Caraïbisch gebied spelen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie een cruciale rol in de politiek. Zij bepalen in belangrijke mate het denken en handelen van politieke leiders en drukken via deze personen een stempel op processen van machtsdeling, natievorming en sociaal-economische ontwikkeling. Of het nu gaat om Fidel Castro of François Duvalier, Michael Manley of Eric Williams, Cheddi Jagan of Eugenia Charles, genoemde dimensies hebben een aanwijsbare invloed op de koers van Caraïbische staten, inclusief hun internationale positionering.
Aan de hand van primaire en secundaire bronnen zal in dit college aandacht worden besteed aan populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in het Caraïbisch gebied in de 20e eeuw. Daarbij zal – met inachtneming van de historische context en de Werdegang van afzonderlijke staten – een biografische invalshoek worden gehanteerd. De opvattingen (onder andere met betrekking tot etniciteit, klasse en gender) en optredens (in het parlement, tijdens verkiezingen en als regeringsleider) van individuele politici staan centraal. Primaire bronnen die geanalyseerd zullen worden, zijn documentaires over en toespraken van politieke leiders. Ook in hun werkstuk zullen studenten probleemgestuurd onderzoek verrichten aan de hand van primaire (en secundaire) bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie en kan deze begrippen toepassen op politieke leiders in het Caraïbisch gebied;

 • 10) is vertrouwd met de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis;

 • 11) heeft kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 2d, 6

 • Opdracht 1 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  getoetste leerdoelen: 1, 9-11

 • Opdracht 2 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  getoetste leerdoelen: 1, 9-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten 1 en 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Ruim vóór aanvang van het college dienen studenten de volgende boeken te hebben aangeschaft:

 • Anton Allahar, Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics (Kingston: Ian Randle/Boulder: Lynne Rienner, 2001)

 • Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism. A Very Short Introduction. (Oxford: Oxford University Press, 2017).

De overige literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor de tekst die voorafgaande aan het eerste college moet worden bestudeerd.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.