Studiegids

nl en

VOC-ambassades naar Aziatische hoven, 1600-1800

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

In de 17de en 18de eeuw bezochten honderden VOC-dienaren tientallen Aziatische hoven, van India tot de Molukken, van Japan tot de Malediven, en van Perzië tot Thailand. Wat die gezanten daar beleefden en observeerden, kunnen we lezen in de vele bewaard gebleven verslagen van deze ambassades.

Deze collegereeks inventariseert, analyseert en vergelijkt de diplomatieke missies van de VOC naar hoven in West-, Zuid-, Zuidoost-, en Oost- Azië in de periode 1600-1800. Het college richt zich met name op de verschillen tussen deze missies en hoven, waarbij het zwaartepunt ligt op zulke aspecten als hofprotocol, geschenken, toegang tot heersers, onderhandelingspraktijken, diplomatieke schoffering en de rol van tussenpersonen, als ook op de belangen van de VOC, Eurocentrische opvattingen en de waarde van observaties van VOC-gezanten.

Elke student kiest tenminste twee hoven, focust op tenminste twee missies, en bestudeert en vergelijkt genoemde elementen op basis van zowel een onuitgegeven ambassadeverslag in het VOC-archief als secundaire literatuur. Iedereen presenteert zijn of haar bevindingen in een referaat en een afsluitend werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht:
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft algemene kennis van en inzicht in de Nederlandse aanwezigheid en diplomatie in vroegmodern Azië;

 • 10) heeft algemene kennis van en inzicht in de politieke situatie en hofcultuur in vroegmodern Azië;

 • 11) heeft algemene kennis van en inzicht in primaire Nederlandse bronnen betreffende hoven en Euraziatische diplomatie in vroegmodern Azië;

 • 12) heeft specifieke kennis van enkele vroegmoderne Aziatische hoven en hun diplomatieke relaties met de VOC;

 • 13) heeft specifieke kennis van primaire bronnen betreffende relaties van enkele vroegmoderne Aziatische hoven met de VOC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

 • Bezoek aan het Nationaal Archief, Den Haag

 • Eventueel extra begeleiding bij het lezen van vroegmodern schrift (vrijwillig)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-13

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-13

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-13

 • Opdracht 1 (archiefzoekopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 8, 11, 13

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 20%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Peter Rietbergen & Elsbeth Locher-Scholten, ‘Een dubbel perspectief. Aziatische hoven en de VOC, circa 1620 – circa 1720’, in idem (red.), Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC (Leiden, 2004) (pp. 1-14).

 • Jurrien van Goor, ‘Merchants as Diplomats. Embassies as an Illustration of European-Asian Relations’, in idem, Prelude to Colonialism. The Dutch in Asia (Hilversum, 2004) (pp. 27-47); ook verschenen als ‘De koopman als diplomaat. Hofreizen als spiegel van Europees-Aziatische verhoudingen’, in Jan Permentier & Sander Spanoghe (red.), Orbis in Orbem Liber Amicorum John Everaert (Gent, 2001) (pp. 513-39).

 • Piet Emmer & Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012), 3de deel, inleiding (pp. 273-80).

 • Anna Jackson & Amin Jaffer (red.), Encounters.The Meeting of Asia and Europe 1500-1800 (London, 2004), hoofdstuk 6 & 7 (pp. 74-87, 90-9).

 • Sanjay Subrahmanyam, Courtly Encounters. Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia (Cambridge, MA, 2012): introductie (pp. 1-33).

 • Ricardo Roque & Kim Wagner, ‘Introduction. Engaging Colonial Knowledge’, in idem (red.) Engaging colonial knowledge. Reading European archives in world history. (Basingstoke, 2012) (pp. 1-34).

 • M.A.P. Meilink-Rolofsz, R. Raben, & H. Spijkerman (red.), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie / The Archives of the Dutch East India Company (Den Haag, 1992): hoofdstuk 1, secties 1, 2, 6, 8, & hoofdstuk 3, introductie en sectie 3; ook online beschikbaar op:
  www.tanap.net/content/voc/organization/organization_intro.htm, secties 1, 2, 6, 8, en:
  www.tanap.net/content/voc/archnl/archnl_intro.htm, introductie en sectie 3

 • Jos Gommans, Lennart Bes & Gijs Kruijtzer, Dutch Sources on South Asia c. 1600-1825. Volume 1: Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) (New Delhi, 2001), sectie 1.1.7 (pp. 100-4).

 • Verdere literatuur verschilt voor elke student en zal tijdens de collegereeks besproken worden.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.