Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1C

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Hoofdvakstudenten GLTC volgen dit college als zij eindexamen Grieks hebben gedaan, of als zij de keuzevakken Grieks voor iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond. Andere hoofdvakstudenten Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.

Keuzevakstudenten zijn toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 als zij eindexamen Grieks hebben gedaan, of als zij de keuzevakken Grieks voor iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond, en hiervoor toestemming hebben gekregen van de studieadviseur van de opleiding GLTC (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
In de eerste week van het semester wordt een diagnostische instaptoets gehouden. Deelname aan deze toets is verplicht. Op basis van de toets wordt met de student afgesproken welke onderdelen van de grammatica deze extra zal oefenen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

 • kennis van representatieve (verhalende en betogende) teksten uit de corpora van de Attische redenaars en van Plato (I.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: korte vertalingen gelezen en ongelezen stof te formuleren;

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen in de gelezen Griekse teksten en over de inhoud van de gelezen literatuur. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets
  Schriftelijk tentamen, bestaande uit (a) een korte vertaling niet-voorbereide tekst, (b) een passage gelezen tekst met korte open (invul)vragen over grammatica en inhoud van de tekst, (c) vocabulaire en stamtijden (30 %)

 • Eindtoets
  Schriftelijk tentamen, bestaande uit:
  Onderdeel Grammatica, met korte open (invul)vragen over de klankleer, de analyse en benoeming van werkwoordsvormen, syntaxis, stamtijden en vocabulaire (35 %)
  Onderdeel Tekst, met een vertaling van voorbereide tekst, korte open (invul)vragen over de grammatica en inhoud van de gelezen tekst, en een korte vertaling niet-voorbereide tekst (35 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met (ii) als aanvullende eis dat de deelcijfers voor de eindtoets gezamenlijk voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Het tentamen zal worden nabesproken tijdens een van de colleges van de cursus Grieks Taalverwerving 2, of tijdens een bijeenkomst in het kader van het Mentoraat (Academische vaardigheden).

Literatuurlijst

Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)
Syllabus Lysias (Readeronline)

De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

De colleges zijn verplicht. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.