Studiegids

nl en

Grieks proza: Plato

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Let op: dit college betreft een zogenaamde ‘bezemcursus’ i.v.m. de invoering van het nieuwe bachelorprogramma GLTC. De cursus is slechts toegankelijk voor studenten van het oude programma (d.w.z., studenten die vóór collegejaar 2023-2024 aan de bachelor GLTC begonnen zijn) en eerder het vak Grieks proza: Plato niet gehaald hebben.

Het vak is niet toegankelijk voor studenten GLTC die in het collegejaar 2023-2024 zijn begonnen, en niet geschikt als keuzevak voor studenten die de taalverwervingscolleges Grieks in het eerste semester gevolgd hebben. Beide groepen studenten kunnen zich in plaats daarvan inschrijven voor het eerstejaars vak Grieks proza: Herodotus, en, vanaf collegejaar 2024-2025, voor het tweedejaars vak Grieks proza: Plato.

Beschrijving

Lectuur van de Gorgias van Plato, in het Grieks en in vertaling. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza.

Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden besproken, mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren. Aan de orde komen Socratische literatuur, de dialoogvorm, de presentatie van sofistiek en retorica, de historische Gorgias, opvattingen over recht en onrecht, hedonisme, het verschijnsel ‘macht’ en de rol van mythen in Plato.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van een specifieke vorm van Attisch proza. (I.i; II.i/iii);

 • ontwikkelt verdere kennis van de semantische en pragmatische aspecten van de tekst aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. (I.i/vii; II.iii);

 • beschikt over kennis van kenmerken van de sofistiek/retorica, Socratisch gedachtengoed en van Plato’s filosofie (aanvullend op het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1) en

 • is in staat de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderscheiden en te relateren aan de doelstellingen van het genre. (I.ii/iv)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van verschillende (Engelse, Franse, Duitse) commentaren en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven (II.i/mondelinge en schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Plato (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoor-/werkcollege (gecombineerde werkvorm).

Tijdens de bijeenkomsten staat het samen lezen van (de vooraf bestudeerde) passages Grieks centraal. Daarnaast bespreekt de docent achtergronden bij de tekst aan de hand van door de studenten vooraf bestudeerde secundaire literatuur.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze cursus en hun individuele wensen en behoeften, kan de docent in overleg het aantal bijeenkomsten beperken en delen van de collegestof aan de deelnemers laten om zelfstandig te bestuderen.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets: schriftelijke, ongeziene vertaling (30%).

 • Eindtoets: schriftelijk of mondeling tentamen, met daarin een stuk geziene vertaling en vragen over de gelezen stof, en (essay-)vragen over culturele, literaire en filosofische achtergronden (70%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat zowel de tussentoets als de eindtoets met een voldoende wordt afgesloten.

Voor de bijeenkomsten van dit vak is aanwezigheid verplicht. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat het cijfer van zowel de eindtoets als de tussentoets voldoende moet zijn.

 • Tussentoets: 30%

 • Eindtoets: 70%

Herkansing

De tussentoets kan herkanst worden bij de eindtoetsgelegenheid. Wordt het vak dan niet behaald, dan is er één schriftelijke of mondelinge herkansing, waarin de volledige tentamenstof opnieuw wordt getoetst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Plato, Gorgias. ed, E.R. Dodds, Oxford 1969, paperback 1990

 • Engelse vertaling, bijvoorbeeld Plato, Gorgias, transl; Robin Waterfield, Oxford 1994.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.