Studiegids

nl en

BA1 Taaltraining Grieks/Latijn

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is uitsluitend bedoeld voor studenten van de BA opleiding GLTC die vóór 2023-24 aan hun studie zijn begonnen en die het college Taaltraining nog niet succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

De cursus Taaltraining Grieks/Latijn vormt de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is met de colleges Taalverwerving Grieks en Latijn in het eerste semester. De cursus is primair gericht op het vergroten van de leesvaardigheid. We lezen hoogtepunten uit de Griekse en Latijnse literatuur uit verschillende genres. De cursus bestaat dit jaar grotendeels uit zelfstandige studie, maar voor beide talen wordt een aantal tutorials aangeboden voor het bepreken van vragen.

Grieks
Voor het onderdeel Grieks wordt een selectie Attisch proza uit verschillende genres gelezen. Daarnaast maak je een aantal oefeningen over de morfologie en syntaxis van het verbum, en leer je het basisvocabulaire en de stamtijden.
Latijn
Om de kennis van Latijnse morfologie en syntaxis, opgedaan tijdens de colleges taalverwerving in het eerste semester, verder te consolideren, worden capita selecta uit de Latijnse literatuur gelezen. De studenten oefenen zich daarbij in het gebruik van woordenboeken, grammatica’s en (vooral) commentaren. Daarnaast maken de studenten zich door middel van zelfstudie het laatstse deel van de woordenlijst Latijn eigen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • een gedegen basiskennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek (aanvulling op de cursussen Taalverwerving) (I.i/vii);

 • actieve kennis van vocabulaire en stamtijden (herhaling vocabulaire en stamtijden van de cursussen Taalverwerving) (I.i; II.ii).

Vaardigheden

 • werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken;

 • lees- en vertaalvaardigheid van Latijnse en Griekse teksten uit verschillende genres: het formuleren van een korte vertaling van gelezen stof (II.i/ii);

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Dit college kent twee deeltentamens, één voor Grieks en één voor Latijn, Beide toetsen zijn schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen.

Weging

Wegingsfactor: de deeltentamens Grieks en Latijn tellen beide 50% mee voor het eindresultaat. Beide onderdelen Grieks en Latijn dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Let op: Bij wijze van uitzondering (in verband met de overgang naar een nieuw studieprogramma) staat de examencommissie studenten toe behaalde deelresultaten uit het studiejaar 2022-23 te behouden; wie voor een van de twee talen in het afgelopen jaar een voldoende heeft gehaald, hoeft daarom alleen het gedeelte te herkansen waarvoor nog geen voldoende is.

Herkansing

De deeltentamens kunnen (en moeten) zo nodig apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Grieks:

 • Links naar teksten en aantekeningen zullen in Brightspace worden gezet.

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)
  De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet).
  Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).
  Latijn:

 • Een syllabus met primaire teksten plus commentaar zal tijdens het eerste college worden uitgereikt (kosten ca. 5 euro).

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • Woordenboek Latijn-Nederlands; aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 6de editie, Amsterdam University Press, 2014.

 • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Bij wijze van uitzondering (i.v.m. de overgangregels naar het nieuwe studieprogramma) heeft de examencommissie studenten toegestaan behaalde deelresultaten uit het studiejaar 2022-23 te behouden; wie in een van de twee talen in het afgelopen jaar een voldoende heeft gehaald, hoeft daarom alleen het gedeelte te herkansen waarvoor een onvoldoende behaald was.