Studiegids

nl en

Latijn: Lyriek/Elegie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van Catullus, Horatius, Tibullus, Propertius en Ovidius.

Per week volgen studenten één hoorcollege (1uur) + werkcollege I (2 uur) en één werkcollege II (2 uur). Voor het werkcollege II wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

Week 1: Inleiding Lyriek & Elegie (hc) en Catullus (hc en werkcollege)
Week 2: Catullus (werkcolleges)
Week 3: Catullus (werkcolleges)
Week 4: Horatius (hc en werkcolleges) & Inleiding ‘paper schrijven’
Week 5: Tibullus & Propertius (hc), Propertius (werkcolleges)
Week 6: Ovidius (hc en werkcolleges)
Week 7: Ovidius (werkcolleges) + deadline papers indienen
Week 8: Bespreking papers

De hoorcolleges bieden een overzicht over de auteurs en hun teksten. Ter voorbereiding van ieder werkcollege bestuderen en vertalen studenten een selectie Latijnse gedichten (ca. 150-200 verzen/ week) met behulp van een wetenschappelijk commentaar (de lijst met de te bestuderen edities en commentaren zie hieronder: Literatuur: Tekstedities, Commentaren). Daarnaast bespreken we enkele wetenschappelijke artikelen (zie hieronder: Literatuur: Secundaire literatuur, verplicht onderdeel) en zullen studenten in online oefeningen (Brightspace) de stof van de hoorcolleges en werkcolleges verdiepen. In de werkcolleges analyseren we een selectie van deze teksten:

Pensum:
Catullus: Catull. 1 + 2 + (3 + 5 + 7) + 22 + (36) + 51 + 63 + (67) + 95
Horatius carmina: Hor. c. 1.1 + 1.5 + 1.6 + 1.14 + (1.37) + 3,30
Propertius: Prop. (1.16) + 3.1
Ovidius Amores: Ov. am. 1.1 + (1.6) + 1.9
Ovidius Ars amatoria: Ov. ars 1.49-170
Ovidius Tristia: Ov. trist. 1.1

Er mogen uitsluitend kritische edities van de teksten gebruikt worden (Oxford Classical Texts of Teubner-editie), zie de hieronder (Literatuur) genoemde textedities. Scans van de betreffende tekstpassages worden op Brightspace beschikbaar gesteld.
Hetzelfde geldt voor de relevante achtergrondteksten (Sappho, Alkaios, Kallimachos). Ook hier zullen scans van de betreffende tekstpassages op Brightspace beschikbaar zijn. “()” = De tussen haakjes genoemde gedichten mogen wél in vertaling of in een tweetalige editie worden gelezen.

Daarnaast zal op dit college aandacht worden besteed aan (1) een verdiepende herhaling van de in semester 1 aangeleerde Latijnse syntaxis en grammatica, m.n. aan de functies van modi en naamvallen. Bovendien zullen pp. 152-203 uit Babeliowski’s woordenlijst en de stamtijden (Kleine Latijnse Grammatica, pp. 115-125) onderdeel van het tentamen zijn. (2) literatuurwetenschappelijke benaderingen. Dit college sluit aan bij het kerncurriculum vak Literatuurwetenschappen en geeft studenten gelegenheid om in hun paper een literatuurwetenschappelijke benadering toe te passen op één van de bij het pensum horende gedichten. Een goede overzicht over literatuurwetenschappelijke theorie biedt Thomas Schmitz (2008), zie de literatuurlijst hieronder (Literatuur: Secundaire literatuur, vrijwillig).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Latijn (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van de genres lyriek en elegie. (I.i; II.i/iii)

 • beschikt over elementaire kennis van de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie in politieke en culturele context. (I.ii/vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees- en vertaalvaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van lyrische en elegische dichters. (II.ii)

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

 • secundaire literatuur zelfstandig op te zoeken

 • primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vi; onderzoeksvaardigheden)

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een korte paper (maximaal 2 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke vaardigheden)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstudie (voorbereiden pensum primaire én secundaire literatuur; online oefeningen)
  Aanwezigheid op alle colleges is verplicht.

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Brightspace (pensum primaire & secundaire literatuur; achtergrondteksten; online oefeningen).

Toetsing en weging

Toetsing

 • Paper: interpretatie van één van de gelezen teksten en kritische evaluatie van de hierbij gebruikte onderzoeksliteratuur (1000w. excl. voetnoten en bibliografie).

 • Schriftelijk tentamen met vertalingen (op college én zelfstandig gelezen pensum)/korte open vragen/essayvraag bij de stof van de hoor- en werkcolleges, de gelezen secundaire literatuur en de online oefeningen & vragen bij grammatica, syntax en woorden/ stamtijden.

Weging

 • Paper 40%

 • Schriftelijk tentamen 60%

Herkansing

Het cijfer voor de paper blijft staan, het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Tekstedities (verplicht onderdeel van het pensum):

 • Mynors, R. ed. (1958). Catulli Veronensis Carmina. Oxford.

 • Shackleton Bailey, D.R. ed. (1985). Q. Horati Flacci Opera. Stuttgart.

 • Fedeli, P. ed. (1984). Sexti Properti Elegiarum Libri IV. Stuttgart Leipzig.

 • Luck, G. ed., (1988). Albii Tibulli Aliorumque Carmina. Stuttgart.

 • Owen, S.G. ed. (1915). P. Ovidi Nasonis Tristium Libri Quinque Ibis Ex Ponto Libri quattuor Halieutica Fragmenta. Oxford.

 • Ramírez de Verger, A. ed. (2006). P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria: Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. altera. München/Leipzig.

Commentaren (verplicht onderdeel van het pensum):

 • Thomson, D.F.S. (1997). Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary. Toronto.

 • Nisbet, R.G.M. /Hubbard, M. (1970). A Commentary on Horace: Odes, Book 1. Oxford.

 • Mayer, R. (2012). Horace. Odes, Book 1. Cambridge.

 • Nisbet, R.G.M./Rudd, N. (2004). A Commentary on Horace: Odes, Book 3. Oxford.

 • Maltby, R (2002). Tibullus, Elegies. Text, Introduction and Commentary. Cambridge.

 • Flach, D. (2011). Properz. Elegien. Darmstadt.

 • Heyworth, S. J./ Morwood, J. H. W. (2001). A Commentary on Propertius, Book 3. Oxford.

 • McKeown J.C. (1989). Ovid, Amores. Text, Prolegomena and Commentary in four volumes. Leeds.

 • Hollis, A.S. (1977). Ovid Ars amatorial Book 1. Edited with an Introduction and Commentary. Oxford.

 • Luck, G. (1977). P. Ovidius Naso: Tristia, deel 2: Kommentar. Heidelberg.

Secundaire literatuur (verplicht onderdeel van het pensum):

 • Nauta, R. (2004). Catullus 63 in a Roman Context. Mnemosyne, 57.5, pp. 596-628.

 • Anderson, W. S. (1966). Horace Carm. 1. 14: What Kind of Ship? Classical Philology 61.2, pp. 84-98.

 • Hinds, S. (1985). Booking the Return Trip: Ovid and Tristia I. Proceedings of the Cambridge Philological Society 31.1, pp. 13-32.

 • Burck, E. (1966). Das Paraklausithyron. In: id. Vom Menschenbild in der römischen Literatur: Ausgewählte Schriften, deel 1, Heidelberg, pp. 244-256.

Literatuurwetenschappen voor Classici:

 • Schmitz, Th (2008). Modern Literary Theory and Ancient Texts. An Introduction. Malden, MA.

Lyriek/Elegie:

 • Gold, B. ed. (2012). A Companion to Roman Love Elegy (= Blackwell Introductions to the Classical World. Chichester/Malden, MA.

 • Gaisser, J.H. ed. (2009). Catullus (= Blackwell Introductions to the Classical World). Chichester/Malden, MA.

 • Davis, G. ed. (2010). A Companion to Horace (= Blackwell Introductions to* the Classical World*. Chichester/Malden, MA.

 • White, P. (1993). Promised Verse. Poets in the Society of Augustan Rome. Cambridge/London.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.