Studiegids

nl en

Grieks poëzie: Homerus

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college behandelen we Homerus’ Odyssee, een van de meest invloedrijke teksten uit het genre epos, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Odyssee in het Grieks, in totaal iets meer dan 50 pp. OCT. Verder staan we stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos en bespreken we de meest recente inzichten uit het Homerus-onderzoek. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Odyssee, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla). Ook bespreken we ter vergelijking enkele andere werken uit de epische traditie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Odyssee, alsmede in Homerische verteltechniek. (I.i, ii)

 • basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief de Ilias en Hesiodus’ werken). (I.ii, vii)

 • basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.). (I.ii, vii)

 • kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerisch Grieks: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Homerus en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • de Homerische versleer: (scansie van) de dactylische hexameter. (I.i)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Eindtoets (100%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien de toets onvoldoende is, kan de student dit onderdeel éénmaal herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Een kritische uitgave van de Odyssee: T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1922; of H. van Thiel, Homeri Odyssea. Hildesheim: Olms-Weidmann 1991.

 • Een vertaling van de Odyssee, bijvoorbeeld: H.J. de Roy van Zuydewijn, Homerus, Odyssee, Amsterdam: De Arbeiderspers 1992; P. Lateur, Homerus. Odyssee. Een zwerver komt thuis, Amsterdam: Athenaeum, 2016

 • R. Rutherford, Homer. New Surveys in the Classics. Cambridge: CUP 2013

 • J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus. ‘s-Gravenhage / Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, willekeurige druk (tweedehands verkrijgbaar).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Studenten wordt aangeraden om in de zomer, voorafgaand aan het college, de Odyssee in vertaling te lezen