Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen, een deel in vertaling. De nadruk ligt hierbij op het eerste boek van de Historiën, waarbij de studenten ook het commentaar van Dewald en Munson (zie onder Literatuurlijst) zullen bestuderen. Dit wordt aangevuld met enkele capita selecta uit andere boeken van de Historiën om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste thematiek uit Herodotus’ werk.
In de hoorcolleges wordt aandacht geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, zijn vertelstrategieën en de cultuurhistorische achtergronden van zijn werk, soms met behulp van voor te bereiden secundaire literatuur.
Daarnaast bestuderen de studenten opnieuw een deel van de Griekse woorden- en stamtijdenlijst uit de cursussen Griekse Taalverwerving 1 & 2, en is er bij het vertalen uitgebreid aandacht voor Griekse syntaxis.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën.

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen.

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen.

 • kennismaking met enkele thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur.

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (30 pp OCT) met behulp van een commentaar (schriftelijke en onderzoeksvaardigheden).

 • verdieping van de vertrouwdheid met de Griekse vormleer en syntaxis door middel van de lectuur van Herodotus’ proza (of zoiets)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling van gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, over de inhoud van de gelezen stof en over op college behandelde (achtergrond)informatie te beantwoorden. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets (30 %): vertaling van een geziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud.

 • Eindtoets (70 %): schriftelijk tentamen met korte open vragen over gelezen tekstpassages uit Herodotus, met vragen over de grammatica, taaleigen, stijl en inhoud, en een korte vertaling van een ongeziene tekstpassage.

 • Actieve participatie in de discussie op college is een vereiste.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat zowel de tussentoets als de eindtoets voldoende moet zijn.

 • Tussentoets: 30%

 • Eindtoets: 70%

Herkansing

De tussentoets kan herkanst worden bij de eindtoetsgelegenheid. Wordt het vak dan niet behaald, dan is er één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen

 • C. Dewald en R. Munson, Herodotus: Histories Book I (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2022.

 • Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld: W. Kassies, Herodotus. Historiën: Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht (Amsterdam 2019); of: R.B. Strassler, The Landmark Herodotus (New York 2007).

Aanbevolen

 • Een kritische teksteditie van Herodotus: N.G. Wilson, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, 2015); ook acceptabel is de oude OCT van C. Hude (3de editie of later) - voor de tekst buiten Boek 1 van de Historiën

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge 2019.

NB. De aan te schaffen literatuur is verplicht. Zonder eigen commentaar is deelname aan het college niet mogelijk. De aanbevolen literatuur helpt bij het bestuderen van de te lezen teksten en kan ook in de UB worden geraadpleegd. De secundaire literatuur is eveneens te vinden via de UB (online en/of op een leesplank). Vocabulaire en stamtijden worden beschikbaar gemaakt via Brightspace. Voor het eerste college wordt al voorbereiding verwacht (uiterlijk een week voor aanvang van de colleges te vinden in de studieplanner op Brightspace).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen