Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIc: Teksten (FAT)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Teksten IIa met goed gevolg te hebben afgerond. Dit is een vervolgcursus op Teksten IIb uit blok 3 en is alleen toegankelijk voor studenten die in blok 4 het reguliere programma in Leiden volgen.

Beschrijving

Deze cursus beoogt een begin te maken met de overgang van een op een lezen en vertalen naar het strategisch lezen en analyseren van teksten. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van de essays die bij Teksten 2b worden gebruikt, naar nog iets langere teksten (ca. 4 à 5 pagina's). Dit dient ter voorbereiding op het gebruik van langere academische teksten in het derde jaar van de studie.

Leerdoelen

Studenten produceren vertalingen van passages in de gelezen teksten. Een goede vertaling getuigt van:

 • Het samenbrengen van gevorderde kennis van de Japanse woordenschat, grammatica en kanji met de talige en culturele context.

 • Reflectie op de betekenisverschillen en -implicaties tussen de grammatica en woordenschat van het Japans en die van het Nederlands.

 • Inzicht in de structuur en de lijn van het betoog van langere teksten.

 • De vaardigheid om complexe materie in helder geformuleerd Nederlands over te brengen.

 • Effectief gebruik kunnen maken van naslagwerken.

Daarnaast zal de student gevraagd worden antwoord te geven op vragen over de gelezen teksten. Uit de antwoorden op de vragen moet blijken dat:

 • De student in staat is de relevante passages in langere teksten te identificeren.

 • De student heeft gereflecteerd op de grammatica en het woordgebruik in de betreffende passage.

 • De student de inhoud en de plaats in het betoog van de betreffende passage kan weergeven in helder geformuleerd Nederlands.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Bij dit vak hoort een schriftelijk tentamen dat bestaat uit vertaalopdrachten en vragen over de tekst.
Voor dit vak geldt een participatie- en aanwezigheidsplicht van minimaal 70%.

Weging

 • Tentamen: 90%

 • Participatie: 10%

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-) tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Informatie hierover wordt t.z.t. via Brightspace verspreid

Literatuurlijst

De teksten voor dit college worden door de docent op Brightspace aangeboden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing.