Studiegids

nl en

Perspectieven op Korea

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten dienen de introductie en het eerste hoofdstuk van het boek Orientalism van Edward Said te lezen voor de eerste sessie. Bij de eerste sessie dient men a) de te bespreken tekst (Orientalism) en b) een mogelijk onderwerp voor het mini-onderzoeksprojectje voor te bereiden.

Beschrijving

Deze intensieve cursus is verplicht voor zowel BA2-studenten die in het eerste semester naar Korea gaan als voor studenten die het semester in Leiden invullen. Het eerste semester van BA2 geeft studenten de mogelijkheid om schrijf- en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen alvorens deel te nemen aan de BA2-seminars in het tweede semester. De structuur van de opdrachten is voor iedereen hetzelfde, maar de inhoud wordt aangepast aan de situatie van de student (study abroad of programma in Leiden).

Het hoofddoel van deze cursus is om studenten de studie van sociale en/of culturele onderwerpen m.b.t. modern Korea te laten verkennen en een eigen mini-literatuuronderzoek te doen over een onderwerp naar keuze. In de praktijk betekent dit dat studenten observeren en reflecteren op hun ervaringen en waarnemingen tijdens hun bezoek aan vooraf geselecteerde locaties, danwel door zelfontworpen opdrachten over een on- of offline ‘plek.’ Voorwaarde voor dit laatste is dat de opdracht een structuur heeft die overeenkomt met de voorbeelden uit de syllabus.

Het secundaire doel van de cursus is om op eigen kracht theoretische literatuur te verkennen en toe te passen en zo bekend te raken met een onderwerpsveld dat eventueel later kan worden uitgebreid naar het BA3 eindwerkstuk.

Alle deadlines en details voor de opdrachten worden bekend gemaakt via de cursussyllabus die voor het begin van het semester op Brightspace komt te staan.

Leerdoelen

 • Studenten laten kennismaken met maatschappelijk en cultureel onderzoek over Korea, zowel binnen als buiten het land zelf

 • Verdere ontwikkeling van kritisch denken en analytische vaardigheden

 • Leren nadenken over het omgaan met complexe culturele contacten

 • Het identificeren van een concreet cultureel of maatschappelijk fenomeen voor onderzoek

 • Introductie tot de basis van het produceren van onderzoek en een daarop gebaseerd paper

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Observaties en onderzoek

 • Online werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Een persoonlijke reflectie en een rapport over veldwerk/locatiebezoek. Details over dit rapport en mogelijke locaties worden beschikbaar gesteld op Brightspace (2 x 30% = 60% van het eindcijfer)

 • Essay (met een of meer van de volgende elementen: toepassing van theorie, analyse van primaire bronnen of notities over veldwerk/locatiebezoek)

Weging

Het eindcijfer van deze cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde voor de hierboven beschreven deelcijfers. Je slaagt voor deze cursus wanneer je een eindcijfer van 6 of hoger en een voldoende cijfer voor het essay (punt 2 hierboven, een 5,5 of hoger).

Herkansing

Als je de cursus niet haalt (een eindcijfer van 5,9 of minder) bestaat er de mogelijkheid tot een herkansing. De herkansing bestaat uit één opdracht: een literatuuronderzoek van 4000 woorden (100% van het eindcijfer). De herkansing wordt niet begeleid en dienen binnen 3 weken na het bekendmaken van het eindcijfer aan de studenten te worden ingeleverd.

Dit vak is één geheel. Alle onderdelen moeten in hetzelfde academische jaar worden voltooid. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar.

Andere bepalingen

Deze cursus zal voornamelijk online plaatsvinden, en er is geen aanwezigheidsplicht (aanwezigheid bij de discussie- en informatiesessies wordt wel aangeraden). Het niet inleveren van opdrachten resulteert in puntenaftrek. Dit geldt ook voor het te laat inleveren van opdrachten. De docent behoudt zich het recht voor om te vragen om het inleveren van notities, kladversies, outlines of ander voorbereidend werk voor de opdrachten.

Studenten kunnen een afspraak maken voor bespreking van hun ingeleverde werk met de docent binnen 30 dagen na de bekendmaking van het cijfer.

N.B.

Deadlines en uitstel: wanneer je door uitzonderlijke omstandigheden een deadline niet gaat halen, dien je de docent tijdig in te lichten (tenminste week van te voren). Voor uitstel van een deadline tot na het einde van het semester contacteer je tenminste één week voor het verlopen van die deadline de docent en de studiecoördinator, en dien je een verzoek tot uitstel deadline in bij de examencommissie.

Literatuurlijst

Said, Edward W. Orientalism. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2014 (online beschikbaar via de UB-catalogus)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen.