Studiegids

nl en

Excursiewerkgroep Rome

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De volgende vakken dienen te zijn afgerond:

 • Freshman’s Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse

 • Tenminste één BA2-werkcollege

Raadpleeg hierover de meest recente Onderwijs en Examen Regeling

Beschrijving

De werkgroep vormt de verplichte voorbereiding op de excursie naar Rome in 2024. In de werkgroep maak je kennis met de architectuur en kunst van Rome vanaf de Oudheid tot en met de ingrepen van Mussolini, en verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Centraal staat de vraag hoe de Romeinse Oudheid maatgevend is geweest voor de kunst en architectuur van de eeuwen daarna. Als afsluiting van de werkgroep schrijf je een werkstuk over een gebouw of kunstwerk in Rome. In Rome bezoeken we (onder voorbehoud) onder meer het Forum Romanum, Pantheon, de Capitolijnse musea, het museum in de thermen van Diocletianus en belangrijke vroegchristelijke complexen als de S. Stefano. Verder gaan we naar de belangrijkste kerken van Rome en kijken we naar het werk van Bramante, Rafael, Michelangelo, Borromini en Bernini. Ook de paleisbouw en de belangrijkste kunstcollecties komen aan de orde.

Het werkcollege bestaat uit inleidende colleges van de docenten, discussies over de gelezen literatuur en referaten door de deelnemende studenten. De excursie zelf bestaat uit een een 8-daagse reis naar Rome, waar een tweede referaat wordt gehouden, met een regulier dagprogramma tussen ca. 8.30 en 19.00 uur.

Leerdoelen

 • Studenten verdiepen zich zelfstandig in een onderwerp dat gerelateerd is aan het excursiedoel (= Rome) in een kunstvorm naar keuze (architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst of kunstnijverheid). Zij tonen aan daarbij gebruik te kunnen maken van het kunsthistorische apparaat, met toepassing van kennis van technische en materiële aspecten, vanuit invalshoeken als vorm, inhoud en functie op de bestudeerde kunstwerken.

 • Studenten verwerven kennis over, en inzicht in de specifieke geschiedenis van de kunstproductie in Rome, met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen de diverse kunstdisciplines, en zij verwerven deskundigheid in het naar tijd en plaats determineren van representatieve objecten van de kunstgeschiedenis van Rome.

 • Studenten leren in de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek duidelijk te maken dat en hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis zinvol op elkaar betrokken kunnen worden.

 • Studenten leren te reflecteren op teksten en op door medestudenten gegeven presentaties

 • Studenten leren een eigen onderzoek te presenteren op een wetenschappelijk niveau: mondeling (tijdens college en op locatie), en schriftelijk in een paper van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurlijst.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege: hoorcolleges docent, bespreking gelezen literatuur, korte referaten en opdrachten

Toetsing en weging

Je eindcijfer wordt bepaald door vier deelcijfers:

 1. Tussentoets 20 %
 2. Referaten in Leiden en Rome = 20 %
 3. Deelname aan discussies 10 %
 4. Cijfer van je uiteindelijke werkstuk = 50%

Het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet een voldoende zijn. Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).

Het afsluitend werkstuk kan bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Weging

 1. Tussentoets 20 %
 2. Referaten in Leiden en Rome = 20 %
 3. Deelname aan discussies 10 %
 4. Cijfer van je uiteindelijke werkstuk = 50%

Het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan. Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).

Literatuurlijst

Literatuur wordt via brightspace bekend gemaakt

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.