Studiegids

nl en

Talenpanorama van het Midden-Oosten

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en hun sprekers in het Midden-Oosten in ruime zin. Deze talen zijn soms nauw aan elkaar verwant (zoals Arabisch en Hebreeuws), alleen in de verte verwant (zoals Arabisch en Berber) of helemaal niet verwant (zoals Arabisch, Perzisch en Turks). Er zal in eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn en hoe de relatie ligt met de identiteit van de sprekers van die talen. Daarnaast worden vraagstukken betreffende taal en identiteit aan de orde gesteld alsmede het verschijnsel taal in politieke context zoals het verschijnsel van de al dan niet officiële status van talen en hoe er door sprekers naar hun eigen taal en andere talen wordt gekeken.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en kunnen hiertussen taalkundige verbanden leggen. Ze zijn zich bewust van de sociaal-taalkundige kwesties die in het Midden-Oosten spelen en kunnen deze duidelijk beschrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Onderdeel Weging
Schriftelijk deeltentamen tijdens toetsweek 50%
Schriftelijk deeltentamen aan het einde van de cursus 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van beide tentamens moet 5,5 of hoger zijn. Er is één herkansingsmogelijkheid, waarmee het hele vak herkanst wordt (100%).

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Inschrijven

  • Studenten van de BA 1 Midden-Oostenstudies worden ingeschreven door Onderwijsadministratie De Vrieshof.

  • Voor keuzevakstudenten is inschrijven via My Studymap verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.