Studiegids

nl en

Analyse van Nederland in moderne films, Cultuurwetenschap I

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is voor studenten van wie de moedertaal niet Nederlands is. De colleges worden gegeven op niveau A2/B1 van het ERK.

Beschrijving

Dit is geen college over film. Nederlandse films vormen wel het startpunt om de Nederlandse samenleving en cultuur te bestuderen. De onderwerpen zijn actueel en divers: we bestuderen bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de omgang met het vaderlandse verleden, de rol van religie, stad en platteland. Centrale vragen zijn: hoe wordt dit onderwerp in films gerepresenteerd? Wat zien we en wat niet? Zijn er andere visies en wat zegt dat over de Nederlandse samenleving?

We zullen een vergelijking maken tussen verschillende films, maar ook andere bronnen gebruiken.
Studenten bekijken vooraf thuis de films, lezen teksten en maken opdrachten. In de les worden deze besproken. Twee grotere opdrachten worden becijferd.

Als afsluiting kiest iedere student één thema uit en schrijft daarover een werkstuk van 2500 woorden. Gedurende het semester bespreken we ook het schrijven van dit werkstuk. We bespreken vragen als: hoe stel je een goede vraag? wat zijn goede bronnen en hoe vind je ze? hoe maak je goede noten en titelbeschrijvingen? Verschillende opdrachten bereiden voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Leerdoelen

De student die dit college heeft afgerond, heeft:

 • kennis van die onderwerpen van de Nederlandse cultuur en samenleving die in dit college aan de orde zijn gekomen.

 • basiskennis van de theorie van representatie.

 • basiskennis van de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van cultuurgeschiedenis.

De student kan:

 • kritisch reflecteren op representaties in Nederlandse films

 • relevante vakliteratuur vinden

 • gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren

 • een beargumenteerde conclusie formuleren

 • samenwerken aan opdrachten

 • feedback geven, ontvangen en verwerken

 • een werkstuk van 2500 woorden schrijven in het Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Opdracht waarin de student:
 1. thema en film voor het werkstuk kiest
 2. de representatie van het thema in die film beschrijft
 3. bronnen zoekt, beoordeelt en beschrijft
 • Posterpresentatie van het (geplande) werkstuk

 • Aanwezigheid en opdrachten: ‘aan verplichting voldaan’

Weging

 • Twee tussentijdse opdrachten: 25% elk

 • Werkstuk: 50% (dit cijfer moet minimaal een 6 zijn)

Herkansing

Er is een herkansing mogelijk voor het werkstuk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.