Studiegids

nl en

Vijftien eeuwen Nederlands, Taalwetenschap II

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college bestuderen studenten hoe het Nederlands zich in de afgelopen vijftienhonderd jaar ontwikkeld heeft. Er zijn grote verschillen tussen de grammatica van het Middelnederlands, het zeventiende-eeuws en het moderne Nederlands. Dat komt niet alleen door taalkundige, maar ook door politieke en literaire factoren. Aan de hand van tekstfragmenten uit de afgelopen eeuwen vanaf het Middelnederlands tot nu bestuderen de studenten de belangrijkste veranderingen van het Nederlands. Ook de positie van de Nederlandse taal in de maatschappij komt aan de orde; zo wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van de standaardtaal, de status van dialecten en streektalen en het Nederlands in de eenentwintigste eeuw.

Leerdoelen

Doel van het college is het verwerven van kennis van de interne geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkelingen in de taal zelf), in samenhang met de externe geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkeling van de taal in de maatschappelijke context). Bij de interne geschiedenis hoort de kennismaking met primaire teksten uit de opeenvolgende taalfasen en de specifieke kenmerken daarvan. De externe geschiedenis wordt gezien in de context van de geschiedenis van Nederland in het algemeen; zij betreft bijvoorbeeld het streven naar een eenheidstaal door de nieuwe republiek in de 16de en 17de eeuw. Daarnaast leren studenten werken met het begrippenapparaat van de (historische) taalkunde, enkele digitale bronnen en hulpmiddelen en leren ze welke plaats het Nederlands inneemt in de Indo-Europese taalfamilie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op, actieve deelname is verplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Studenten maken iedere week opdrachten via Brightspace. Daarnaast moeten er gedurende het semester enkele verdiepingsopdrachten worden gemaakt. Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij de wekelijkse opdrachten voor 10% meetellen, de verdiepingsopdrachten voor 30% en het afsluitende tentamen voor 60%.

Herkansing

De opdrachten kunnen niet apart herkanst worden. De herkansing, die in de maand juni plaatsvindt, bestaat uit één toets over alle stof.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Van der Sijs, N. (2019). 15 eeuwen Nederlandse taal

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.