Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 3: kwalitatief onderzoek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor studenten van de BA Religiewetenschappen: met een voldoende afgeronde Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten.

Deze cursus staat ook open voor geïnteresseerde studenten van andere opleidingen. Als het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen hebben studenten Religiewetenschappen voorrang.

Beschrijving

Deze cursus gaat in op kwalitatieve onderzoeksmethoden voor de studie van religie, waarbij de nadruk ligt op antropologische benaderingen en het doen van etnografisch veldwerk. Aan de hand van leesmateriaal en onderzoeksopdrachten zullen de theorie en de praktijk van het gebruik van veldwerk in onderzoek naar religie worden behandeld. Studenten voeren hun eigen project uit en krijgen aldoende ervaring met participerende observatie, het afnemen van interviews en het uitwerken van het verzamelde materiaal in een onderzoeksverslag. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan de ethische kant van etnografisch onderzoek.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus:

  • is de student bekend met de plaats van kwalitatief onderzoek in de sociale wetenschappen en de studie van religie;

  • is de student bekend met ethische aspecten van het doen van veldwerk.

Transferable skills

Na afronding van de cursus:

  • kan de student zelfstandig (onderzoeks)projecten ontwerpen en uitvoeren;

  • heeft de student ervaring opgedaan met het doen van participerende observatie, het maken van aantekeningen, het afnemen van interviews en andere methoden en technieken en is de student in staat om deze ook in andere (professionele) contexten toe te passen;

  • heeft de studenten zijn vaardigheden op het gebied van mondelinge en schriftelijke presentatie verbeterd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Portfolio met opdrachten: 30%
Onderzoeksverslag: 60%
Mondelinge presentatie: 10%

Herkansing

Het portfolio met opdrachten (30%) en onderzoeksverslag (60%) mogen, als het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen onvoldoende is, worden herkanst. 

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Stephen E. Gregg and Lynne Scholefield, Engaging with Living Religion: A Guide to Fieldwork in the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2015).

  • Andere literatuur wordt in de syllabus bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

-