Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Religiewetenschappen

Vak
2023-2024

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 ec. In het programma van Religiewetenschappen is de vrije Keuzeruimte verdeeld over twee semesters: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester.

In overleg met de studieadviseur kun je eventueel afwijken van de standaardprogrammering. Het is dan noodzakelijk om een individueel studieplan op te stellen.

Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de geldende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

Zie ook deze informatie.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenland

Een buitenlandstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlandstudieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Meer informatie over buitenlandverblijf vind je hier of neem contact op met het Humanities International Office.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens hier.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Afgeronde hbo-opleiding

Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studieadviesur en de keuze voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.

Het is raadzaam in een vroeg stadium contact op te nemen met de studieadviseur.