Studiegids

nl en

Scriptieseminar Religiewetenschappen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Om een bachelorscriptie Religiewetenschappen te schrijven, moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator en de examencommissie. Het seminar staat uitsluitend open voor studenten die staan ingeschreven voor de BA Religiewetenschappen. Het maximumaantal deelnemers is twintig.

Naast de docent van het seminar treden andere docenten op als begeleider van de scriptie. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden goedgekeurd door de examencommissie. Begeleiding is dus deels collectief, via dit scriptieseminar, en deels individueel, via de begeleidende gespecialiseerde docent.

Beschrijving

Het scriptieseminar is bedoeld om

 • de studenten gezamenlijk te laten brainstormen over de stappen die zij moeten zetten en te begeleiden in algemene kwesties en vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van een bachelorscriptie;

 • de studenten bekend te maken met de formele vereisten die aan de bachelorscriptie worden gesteld;

 • de studenten instructie te geven over en te laten reflecteren op o.a. de scriptieopzet, de scriptiestructuur, de fases van het scriptieproces, het opzetten van een argument, het structureren van een betoog, geschied-/sociaal-/literatuurwetenschappelijke methodenleer, digital humanities, interviewtechnieken, annotatie en wetenschappelijke integriteit;

 • de studenten, in aansluiting op het voorgaande, instructieve teksten over het schrijven van een scriptie te laten lezen;

 • de studenten tweemaal te laten presenteren over hun keuze voor een scriptieonderwerp en voorlopige scriptieopzet (begin februari) en het lopende scriptieproces en voorlopige onderzoeksbevindingen aan de hand van een in Brightspace geüploade tekst uit de conceptversie van hun scriptie (april);

 • de studenten een aanvullende bibliotheekinstructie over gevorderde strategieën voor het zoeken naar geschikte literatuur te geven (begin februari);

 • de studenten de gelegenheid te geven elkaar van adviezen te voorzien, ervaringen uit te wisselen en elkaar eventuele problemen of vragen voor te leggen.

Indien nodig kan de docent van het seminar aanvullende (schrijf)opdrachten opgeven.

De bachelorscriptie is een zelfstandig te schrijven werkstuk op basis van een probleemgestuurd literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek.

De docent die de student individueel begeleidt, is inhoudelijk verantwoordelijk en geeft onder andere aanwijzingen over de literatuur om de student op weg te helpen, en leest/becommentarieert de eerste volledige versie van de scriptie (medio mei) en de definitieve versie van de scriptie (medio juni). De scriptiebegeleider en de student maken samen afspraken over het al dan niet inleveren van (enkele) concepthoofdstukken in de maanden maart en april.

De eerste twee bijeenkomsten van het scriptieseminar vinden plaats in semester 1 (eind november en begin december).

Leerdoelen

Na voltooiing van dit seminar hebben de studenten

 • inzicht verworven in de deelaspecten van de bachelorscriptie: praktische zaken (over begeleiding, beoordelingscriteria), onderwerp, methoden, schrijfproces, structuur, planning, vorm, verzorging, etc.;

 • vaardigheden verworven in de voornoemde deelaspecten van de bachelorscriptie;

 • het vermogen ontwikkeld deze vaardigheden lopende het semester in praktijk te brengen;

 • het vermogen ontwikkeld onder begeleiding een wetenschappelijk verantwoord, relevant en met solide argumenten onderbouwd betoog te schrijven aan de hand van een zelfgekozen onderwerp en/of probleemstelling;

 • de gelegenheid gekregen hun kennis over en beheersing van diverse methoden die in de religiewetenschap worden gehanteerd, op te frissen dan wel bij te spijkeren;

 • uitleg gekregen over wetenschappelijke integriteit;

 • geleerd hoe zij hun onderzoek aan een publiek van geïnteresseerde leken en vakgenoten kunnen presteren;

 • geleerd hoe zij elkaar tijdens het scriptieproces tot steun kunnen zijn;

 • kennisgemaakt met het werkveld en gereflecteerd op studie- en arbeidsmogelijkheden na afronding van hun bachelorscriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsing en weging

Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten met voldoende resultaat (zonder cijfer) zijn uitgevoerd om door te mogen gaan met het schrijven van de bachelorscriptie (de bijeenkomsten in dit seminar vormen m.a.w. een deel van de begeleiding ervan).

Literatuurlijst

Een nadere specificatie van de literatuur die tijdens het seminar wordt gebruikt, volgt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van het seminar (eind november) in de seminarmodule in Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

 • Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie vóór juli 2024 willen afronden.

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie.

 • Aanwezigheid is verplicht. Wie een bijeenkomst niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst per e-mail op de hoogte te stellen.

 • Wie bij meer dan twee bijeenkomsten afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan het seminar.