Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek van Rusland

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Basiskennis van het Russisch gewenst.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we het gebruik van het Russisch op het niveau van het individu en van de maatschappij. Het doel van deze cursus is enerzijds ons te verdiepen in de fenomenen die onder dit label vallen (o.a. dialecten, sociolecten, taalpolitiek), en anderzijds om kennis te maken met het vakgebied dat deze vragen onderzoekt, de sociolinguïstiek.
Dit zal gebeuren vanuit verschillende invalshoeken. Na inleidende colleges over (Russische) taalkunde, de positie van het Russisch binnen het Slavisch en het Euraziatisch continent, zal aandacht worden besteed aan de definiëring van de sociolinguïstiek. We zullen kijken naar klassieke vraagstukken binnen het vakgebied, de data die gebruikt worden, en de onderzoeksmethodes die nodig zijn om deze te analyseren. Vervolgens komen specifieke thema's aan de orde zoals stijlen en registers, sociale media, en standaardtaal versus dialecten. In de laatste colleges wordt gekeken naar taalpolitiek, en taal en identiteit in zowel meertalig Rusland als in migrantengemeenschappen buiten het Euraziatisch continent.

Leerdoelen

  • Inleidende kennis van de positie van het Russisch binnen het Slavisch en de talen van de wereld.

  • Kennis van centrale vraagstukken, methoden en technieken binnen de sociolinguïstiek.

  • Het toepassen van deze technieken op een eigen dataset.

  • Inzicht in de sociolinguïstische situatie in de Russische Federatie, zowel op microniveau als op macroniveau.

  • Voorbereiding op de taalkundige vakken BA2 en BA3.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)
Onderdeel van het vak is een onderzoeksopdracht. De onderzoeksopdracht is een praktische oefening. Hij wordt niet becijferd, maar je moet de opdracht wel voldoende hebben gemaakt (‘voldaan’) om mee te kunnen doen met het schriftelijk tentamen. De onderzoeksopdracht kan niet herkanst worden.

Herkansing

Het schriftelijke tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.