Studiegids

nl en

Buitenlandverblijf (Russische taalverwerving)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

De 10 EC voor het buitenlandverblijf worden toegekend wanneer het studieprogramma ter plekke met succes is afgerond. Wanneer een herkansing gedurende het buitenlandverblijf om praktische reden niet mogelijk is (bijv. wegens tijdgebrek), volgt er na overleg tussen de coördinator van het verblijf en de sectie taalverwerving van de opleiding een aanvullende opdracht.

Het buitenlandverblijf duurt 8 weken en vindt plaats in Daugavpils (Letland) gedurende de maanden april en mei. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica. Alle onderdelen moeten in Daugavpils met een voldoende worden afgesloten. Om de taalverwerving extra te bevorderen worden de studenten in Russisch sprekende gastgezinnen ondergebracht. Vanaf het begin van het tweede studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het buitenlandverblijf.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen studenten een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet aan het buitenlandverblijf deel te nemen. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, wordt een thuisblijfprogramma voor de student opgesteld. De Opleiding is echter niet bij machte om een programma aan te bieden dat in elk opzicht gelijkwaardig is aan het eigenlijke buitenlandverblijf.

Leerdoelen

  • Verhogen van het niveau van zowel de actieve als passieve beheersing van het Russisch

  • Verhogen van kennis van Russische cultuur en omgangsvormen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Tutorials

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Diverse toetsvormen. Alle onderdelen worden apart getoetst. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt door de onderwijsadministratie een voldoende (V) in uSis geregistreerd.

Herkansing ter plekke, indien niet mogelijk: aanvullende opdracht. Indien de student het buitenlandverblijf niet met een voldoende kan afsluiten, dient z/hij het volgende jaar het thuisblijfprogramma volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt ter plekke bekend gemaakt

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.