Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 1, Koninklijk Conservatorium

Vak
2023-2024

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) is een uniek talentontwikkelingsprogramma dat multigetalenteerde universitaire studenten de kans biedt zich ook muzikaal op hoog niveau te ontwikkelen. Gedurende drie jaar volgen de studenten onderwijs aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag naast een universitaire voltijdsstudie in Leiden.
Naast instrumentale of vocale privélessen, bestaat PM ook uit theorielessen en lessen samenspel. De studiepunten die dit oplevert, kunnen worden gebruikt in de keuzeruimte van de universitaire studie.
Via PM kunnen studenten zich zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: ACPA.

Op dit moment bestaan er PM programma’s in de volgende studierichtingen:

  • Klassieke Muziek (alle instrumenten)

  • Zang (klassiek en oude muziek)

  • Jazz (alle instrumenten en zang)

  • Oude Muziek (alle instrumenten)

  • Compositie

  • Sonologie

2. Opbouw

PM is een driejarig programma met een studielast van 10 EC per jaar, 30 EC in totaal.
Bij het succesvol afronden van het driejarig PM-traject ontvangt de student tevens een certificaat van het Koninklijk Conservatorium.

PM jaar 1 en jaar 2 bestaan uit de volgende onderdelen:

Hoofdvak (7 EC):
Individuele hoofdvakles: 50 minuten instrumentale of vocale les per week (34 weken per jaar), van een docent van het Koninklijk Conservatorium.
Lessen in samenspel: Alle PM-studenten krijgen lessen in samenspel, het verschilt per instrument en afdeling hoe deze samenspel lessen eruit zien: 1 op 1 met een coach pianist, in de vorm van een duo-klas of in een ensemble of jazz-combo.

Theorie (3 EC)
Wekelijks volgen student 100 minuten groepsles Elementaire Muziektheorie (EMT), waarin zij de basis beginselen van muziektheorie leren. Voor student met een aanvangsniveau dat overeenkomt met het EMT eindniveau, zoeken we (in overleg) een alternatief verdiepend vak binnen de ACPA keuzevakken.

3. Toelatingseisen

Om tot PM toegelaten te worden moet de student auditie doen voor een kleine commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Tijdens deze auditie wordt onderzocht of de student over voldoende motivatie, muzikale bekwaamheid en aanleg beschikt. De beslissing over de toelaatbaarheid van de student ligt bij de auditiecommissie.

PM1 start elk jaar in september, inschrijven kan alleen vóór 1 maart via het conservatorium aanmeldsysteem. Onderdeel van de aanmelding is het insturen van 3 auditievideo’s en een motivatie ten behoeve van de voorselectie. Een vakjury selecteert welke potentiële studenten worden uitgenodigd voor de PM audities in april.

Alle afdelingen werken met een voorselectie, maar de verschillende afdelingen op het conservatorium hebben de vrijheid om hun verdere toelatingsprocedure zelf in te vullen. Dit betekent dat de procedures na de voorselectie onderling kunnen verschillen.
De PM audities in april kunnen live in het conservatorium plaatsvinden of er kan gebruik gemaakt worden van live videobellen.

Het minimum toelatingsniveau ligt op het niveau van het voorbereidend jaar aan het conservatorium. Veel PM-studenten spelen bij hun toelating al op een hoger niveau dan dit minimum vereiste niveau.
Het minimum uitstroomniveau is vergelijkbaar met het aanvangsniveau van een bacheloropleiding aan het conservatorium. In de PM auditie moet de student aantonen zich binnen drie jaar te kunnen ontwikkelen tot het niveau van een bachelor toelating. (Daadwerkelijk doorstromen naar de bachelor aan het conservatorium is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar niet het doel van PM.)

Voor meer informatie over de toelatingseisen en de vereisten voor auditievideo’s zie : toelatingseisen

Omdat PM zo populair is, is er een quotum. Er mogen maximaal 76 studenten deelnemen aan het hele programma verdeeld over de drie jaarlagen PM1, PM2 en PM3. Dit betekent dat alleen de beste auditanten een plaats kunnen krijgen.
De juryleden zullen bij de live-audities daarom een beoordelingscijfer toekennen aan iedere auditant (dit cijfer is alleen voor intern gebruik en wordt niet gecommuniceerd naar de auditanten). Op basis van deze beoordelingen worden de beschikbare PM plekken verdeeld. Uiterlijk rond 1 juni horen de auditanten of ze zijn aangenomen.
NB. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er tussen juni en september toch nog een PM plek vrijkomt (bijvoorbeeld doordat de student besluit aan een andere universiteit te gaan studeren) deze plek wordt dan voor september alsnog aangeboden aan een van de andere auditanten met een hoge auditiebeoordeling.

4. Onderwijsvorm

  • Hoofdvakles: individueel

  • Samenspelles: individueel/duo/groepsles

  • Theoriecollege EMT: werkcollege

5. Rooster

De lessen van PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester.
De hoofdvaklessen (individuele les en samenspel) worden gepland op afspraak met de docent.
Het theorievak EMT wordt op verschillende momenten in de week aangeboden. Studenten worden in principe in een van deze groepen ingedeeld, maar in geval van overlap met het universitaire rooster is het mogelijk om via de PM coördinator aan te vragen om in een van de andere EMT groepen te worden geplaatst.
Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (Spuiplein 150), of virtueel via Teams.

Informatie over de inschrijving voor het onderwijs ontvangen studenten op het KonCon e-mailadres. De student ontvangt hier oa contactgegevens van betrokken docenten. Er wordt van de studenten verwacht dat ze zelf contact met hun docenten opnemen om de hoofdvaklessen af te spreken.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een hoofdvak presentatie voor een kleine commissie van docenten. (De afsluitende hoofdvak presentatie na PM 3 is tevens openbaar toegankelijk voor publiek.)
Een PM hoofdvak presentatie duurt 15 minuten (20 minuten voor de pianisten/klavecinisten) en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.
EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk theorie tentamen in de periode mei/juni.

De datum voor de hoofdvak presentatie wordt door de afdeling Planning van het KC vastgelegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan in overleg gekeken worden naar een alternatieve datum, neem hiervoor contact op met de PM-coördinator.

7. Aanmelden en informatie

Geïnteresseerde studenten kunnen zich vanaf december inschrijven via de inschrijf-knop op deze pagina: inschrijven (de inschrijfknop is alleen te zien tussen december en maart).
Aanmeldingen voor september moeten vóór 1 maart binnen zijn, daarna sluit de inschrijflink.

Vragen over aanmelding, auditie en PM algemeen kunnen worden gemaild naar de PM-coördinator (vermeld daarbij ook om welk instrument het gaat).

8. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden. Het is niet mogelijk om PM te combineren met een tweede bachelor of master aan een andere universiteit of hogeschool. De inschrijving in Leiden en het behalen van studiepunten bij genoemde studie worden gecontroleerd. Wanneer blijkt dat een student PM onderwijs volgt zonder aan de inschrijfvoorwaarden te voldoen, zal het programma worden afgebroken. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval het gevolgde onderwijs alsnog in rekening te brengen bij de student.

PM is een driejarig programma. Het is ook mogelijk om aan te melden voor slechts één of twee jaar PM. Echter bij gelijke geschiktheid krijgen studenten die zich voor het volledige driejarige programma aanmelden voorrang.

Het is niet mogelijk om meerdere PM-trajecten naast elkaar te volgen.
PM is niet beschikbaar voor studenten die al aan het Koninklijk Conservatorium studeren.

Het PM programma start alleen in september, er is geen mogelijkheid om te starten in het tweede semester.

Om er zeker van te zijn dat de Practicum Musicae EC’s te gebruiken zijn voor de vrije keuzeruimte van de universitaire studie, raden we studenten aan dit vooraf bij de examencommissie van de betreffende opleiding na te vragen. Het kan per opleiding verschillen welke eisen aan keuzevakken worden gesteld.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten