Studiegids

nl en

Overzicht Griekse en Romeinse Filosofie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist. Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In dit college wordt een historisch overzicht geboden van de ontwikkeling van de Grieks-Romeinse filosofie vanaf haar begin in de Griekse wereld in de 5de eeuw v.Chr. tot en met de Romeinse keizertijd. We zullen beginnen met de vaak verrassend origenele vroeg-Griekse denkers (bijvoorbeeld Heraclitus en Parmenides), daarna stilstaan bij de grote drie van de Griekse filosofie (Socrates, Plato en Aristoteles) en tot slot ingaan op de Hellenistische scholen die filosofie steeds meer gaan zien als een manier van leven (Epicurus, Stoa, scepticisme) en op de vraag hoe de filosofie, een bij uitstek Grieks verschijnsel, uiteindelijk door de Romeinen omarmt wordt (Lucretius, Cicero, Seneca).

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

  • overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met de filosofie van de keizertijd. (I.iv);

  • kennis van enige elementaire filosofische begrippen, zoals principe van (on)voldoende grond, principe van de uitgesloten derde, akrasie, socratisch intellectualisme. (I.vii)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%)

  • Schriftelijk eindtentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de resultaten voor deeltoetsen (zie hierboven), waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

In principe worden herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Een uitzondering hierop is het geval waarin een student wegens goede redenen een deeltentamen niet heeft kunnen afleggen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte) en het andere deeltentamen met een ruime voldoende (ten minste 7) heeft afgelegd. In dit geval hoeft de student uitsluitend het gemiste deeltentamen te herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Handboek Griekse en Romeinse wijsbegeerte.

  • Syllabus met teksten.
    Handboek en syllbus woden via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

BA1 studenten GLTC worden het eerste semester aangemeld door de opleiding. In het tweede semester schrijven studenten zich zelf in via MyStudymap.

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

nvt