Studiegids

nl en

Latijn in de Renaissance

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Wie het college vanuit een andere studie wil volgen, dient van tevoren contact met de docent op te nemen over de mogelijkhreden (Latijnkennis minimaal op eindexamennivau is verwacht).

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf. De te lezen teksten zijn voornamig afkomstig uit de 14de, 15de en vroege 16de eeuw (van Petrarca tot Erasmus).
Aan de ene kant zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en over humanistisch onderwijs. Aan de andere kant zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (m.n. in Italië) centraal staan, aan de hand van verschillende genres die tot nu toe in de studie zijn langsgekomen (retorische tractaten, lyriek/elegie en epiek). Bij de interpretatie van de teksten wordt onderzocht hoe de teksten zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van de begrippen imitatio en intertekstualiteit) en welke rol hun auteurs speelden in het leven van de 14de tot 16de eeuw.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht

 • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden / schrijvers, hun werken en van de historische context;

 • Inzicht in de ontwikkeling en tekstoverlevering van de Latijnse literatuur in de Renaissance;

 • Inzicht in het culturele proces en onderzoeksterrein van klassieke receptie.

Vaardigheden:

 • Verdieping van de literaire en cultuurhistorische onderzoeksmethoden m.b.t. de Latijnse literatuur;

 • Ontwikkelen van heuristische vaardigheden in een relatief onontgonnen onderzoeksgebied; m.n. ook het kunnen lezen en vertalen van teksten waarvoor niet altijhd vertalingen in moderne talen bestaan.

 • Het schrijven van een kort essay met gebruik van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Kort essay

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit vertalingen en open vragen over gelezen primaire en secundaire literatuur

Weging

 • Kort essay: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen, met als aanvullende eis dat er voor elk onderdeel minstens een 5,5 behaald moet worden.

Herkansing

Een onvoldoende tentamen en essay kan tevens worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Primaire teksten en secundaire literatuur worden beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.