Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: Aristophanes’ Lysistrata

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit is een college voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA3). Deelnemers moeten de propedeuse GLTC hebben afgerond.

Beschrijving

Sex and the city. Daarover gaat Aristophanes’ Lysistrata, de komedie die we in deze cursus volledig in het Grieks zullen lezen. Bij de lectuur interpreteren we, met behulp van wetenschappelijke commentaren en secundaire literatuur, de tekst vanuit verschillende invalshoeken. Bijzondere aandacht is er voor: aspecten van performance en de context van de oude komedie; humor als historisch en talig fenomeen; de politieke inhoud en betekenis van het stuk; seksualiteit, gender en de relatie van Lysistrata met de andere zogenaamde ‘vrouwenstukken’ (Thesmophoriazusae en Ecclesiazusae, die we grotendeels in vertaling zullen behandelen).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • kennis van de vorm, taal, inhoud en interpretatie van Aristophanes’ Lysistrata

 • kennis van de (literaire, sociale, culturele, politieke) context van de oude komedie

 • kennis van de hedendaagse staat van het onderzoek naar Aristophanes’ Lysistrata

Vaardigheden

 • het analyseren en interpreteren van een Griekse tekst met gebruik van een kritische editie (incl. kritisch apparaat), commentaren en secundaire literatuur

 • het opzetten van een heldere handout (en eventueel Powerpoint) ter ondersteuning van een referaat;

 • het zelfstandig of in groep verzorgen van een uitgebreider referaat met gebruik van relevante handout (en eventueel Powerpoint);

 • het uitwerken van het referaat tot een paper van max. 3000 woorden;

 • het geven, ontvangen en verwerken van (constructieve) kritiek op het referaat

 • het deelnemen aan een discussie

 • het verder ontwikkelen van heuristische vaardigheden; kritische evaluatie van secundaire literatuur; toetsing van verschillende soorten bronnen; het uitwerken van een onderzoeksvraag

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • referaat: 30%

 • paper/research note (2000 à 3000 woorden): 40%

 • schriftelijk tentamen over het leespensum en de secundaire literatuur: 30%
  Voor deze cursus geldt aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal twee sessies met een goede reden afwezig zijn.

Weging

Het eindcijfer voor het college komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met als aanvullende eis dat het tentamen en de paper voldoende moeten zijn.

Herkansing

Paper en/of tentamen kunnen herkanst worden. Er is geen herkansing voor het referaat.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

We gebruiken in de eerste plaats de volgende editie en commentaar: J. Henderson,* Aristophanes. Lysistrata*, Oxford, 1987 [aanbevolen wordt de betaalbare paperbackeditie; let op dat je de Griekse editie + commentaar aanschaft en niet Hendersons vertaling van het stuk].
Andere edities, commentaren en secundaire literatuur worden ter beschikking gesteld via de collegeplank in de UB en/of via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

n.v.t.