Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Thomas More, Utopia

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 3. Deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

De Utopia van Thomas More werd zo’n groot literair succes dat het boek zijn naam gaf aan het genre van de utopische literatuur. Het in 1516 voor de eerste keer gedrukte werk behandelt de ontdekking van een ideale staat op het eiland Utopia door een fictieve reiziger met de naam Raphael Hythlodaeus; deze vertelt zijn belevenissen aan Thomas More. Daarbij wordt het leven in de utopische maatschappij zo beschreven dat je het Europa en vooral het Engeland van Mores eigen tijd kunt herkennen.
We zullen in het werkcollege dit werk analyseren onder andere door te kijken naar hoe het antieke tradities (m.n. Plato), vroegchristelijke en contemporaine elementen (de ontdekkigng van America) met elkaar verbindt tot een uniek literair en filosofisch werk. Daarnaast zullen we kijken naar satirische elementen en de verhouding van filosofisch-maatschappelijke inhoud en literaire vorm. Een bijzonder kenmerk van het werk is zijn voortdurend spel met fictie en werkelijkheid, dat al vanaf het begin in de vele parateksten (voorwoorden, dedicatiebrieven en gedichtjes die het werk vooraf gaan) te zien is. Aan het eind van het college kunnen we afhankelijk van de wensen en de hoeveelheid deelnemers nog kort de receptie van het werk in de Europese literatuur (in latere utopische en dystopische teksten, bijv. Tommaso Campanella, La città del sole; Aldous Huzxley, Brave New World; George Orwell, 1984) en filosofie (bijv. Ernst Bloch) behandelen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Kennis van de ontwikkeling van het utopische denken en het ontstaan van de utopische roman als genre;

 • Inzicht in de historische, politieke, literaire en filosofische context van Thomas Mores Utopia;

 • Inzicht in de specifieke vorm van een vroegmodern boek en de functie van parateksten en ander soort voorwerk;

 • Inzicht in de humanistische vorm van creatieve imitatie van de oudheid

Vaardigheden

De student leert

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in de studie verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van primaire en secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • het formuleren van een onderzoeksvraag en het presenteren van de onderzoeksresultaten, zowel mondeling (m.b.v. hand-out en/of powerpoint) als schriftelijk (in een helder en overtuigend paper van max. 3000 woorden) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden).
  Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit vertalingen en syntactische vragen

 • Referaat (max. 20 minuten) met volledige hand-out of powerpoint;

 • Paper (max. 3000 woorden, incl. noten, excl. bibliografie) over het onderwerp van het referaat.

Weging

 • Schriftelijk tentamen: 30%

 • Referaat: 30%

 • Paper: 40%
  Het eindcijfer wordt bepaald op basis van het gewogen gemiddelde. Alle toetsonderdelen (schriftelijk tentamen, referaat en paper) dienen voldoende te zijn (minimaal 5,5).

Herkansing

Alle toetsonderdelen kunnen worden herkanst; voor het referaat dienen hierover aparte afspraken getroffen te worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toets wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studenten dienen aan te schaffen:

 • Th. More: Utopia. Latin text and English translation. Ed. George M. Logan, und Clarence H. Miller. Cambridge 2006.
  Wie het werk vooraf of tijdens het college ook in het Nederlands wil lezen: een recente Nederlandse vertaling is gepubliceerd door Paul Silverentand (2016).
  Wie alvast een beetje wil lezen over de Utopia: een laagdrempelige Nederlandstalige inleiding in verschillende aspecten van het werk en zijn receptie biedt de bundel Andersland. In de voetsporen van Thomas More (ed. Erik De Bom/Toon Van Houdt; Leuven 2016) dat n.a.v. het 500ste jubileum van de editio princeps verscheen [hoeft niet aangeschaft te worden].
  Verdere literatuur wordt beschikbaar gesteld/ tijdens de colleges bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [NAAM OA](link naar contactgegevens OA)

Opmerkingen

 1. Voor dit werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht. Ook wordt verwacht dat deelnemers de colleges goed voorbereiden en actief deelnemen. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.
 2. Het wordt met klem aangeraden voor begin van de collegereeks alvast de Utopia in een (willekeurige) vertaling te lezen.