Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Silius Italicus

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit is een college voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA3). Deelnemers moeten de propedeuse GLTC hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus richten we ons op de eerste twee boeken van Silius Italicus’ Punica, een Latijns epos van zeventien boeken over de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.), geschreven tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. In de eerste twee boeken, die samen een duidelijke eenheid vormen, staan de oorzaken van de oorlog en de strijd om Saguntum centraal. We zullen de tekst vooral bestuderen in relatie met boek 21.1-16 van Livius’ Ab urbe condita (Silius’ voornaamste historische model) en in relatie met Vergilius’ Aeneis (zijn voornaamste literaire model), maar daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan o.a. tekstkritische, stilistische en narratologische kwesties.
Naast een schriftelijk tentamen over het Latijnse pensum (50% eindcijfer), nemen de studenten in kleine groepjes een korte tekstpassage onder de loep met aandacht voor alle taalkundige, tekstkritische, letterkundige en cultuurhistorische problemen of bijzonderheden. Daarbij oefenen de studenten met het gebruik van (digitale) hulpmiddelen zoals de Thesaurus Linguae Latinae, de Library of Latin Texts, Der neue Pauly, etc. De resultaten van dit onderzoek worden zowel mondeling (groepsreferaat) als schriftelijk (in de vorm van een commentaar) gepresenteerd (50% eindcijfer).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • kennis van antieke literatuur over de Tweede Punische Oorlog en relevante literaire, culturele en historische achtergronden;

 • kennis van en inzicht in Latijnse epiek (stijl, metriek, generische kenmerken, etc.);

 • kennis van en inzicht in intertekstualiteit in het algemeen en de intertekstuele relaties tussen Silius Italicus’ Punica en Livius en Vergilius in het bijzonder.

Vaardigheden

 • een tekstpassage te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van primaire en secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • zelfstandig een tekstpassage te onderzoeken met aandacht voor filologische, taalkundige, stilistische, metrische, (cultuur)historische en interpretatieve problemen en bijzonderheden en het resultaat van die analyse uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out of powerpointpresentatie (mondelinge presentatievaardigheden);

 • in samenwerking met een of twee medestudenten de resultaten van dat onderzoek te verwerken in een commentaar op de tekst (schriftelijke presentatievaardigheden; samenwerkingsvaardigheden);

 • doelgericht gebruik van belangrijke (digitale) hulpmiddelen voor classici zoals de Thesaurus Linguae Latinae, de Library of Latin Texts, Der neue Pauly, etc.

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over het gelezen pensum (50% eindcijfer) en met een groepsreferaat en -commentaar (50% eindcijfer). Beide deelcijfers dienen voldoende (minimaal 5,5) te zijn.
Herkansing
Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst. De mondelinge presentatie kan evt. worden herkanst d.m.v. een vervangende opdracht; de schriftelijke commentaar kan indien nodig worden verbeterd om een voldoende resultaat te bereiken.
Inzage en nabespreking
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studenten zijn verplicht om aan te schaffen:

 • J.D. Duff (transl.) (1934) Silius Italicus Punica. Loeb Classical Library 277-278. Harvard UP, Cambridge MA.

 • P.G. Walsh (1973) T. Livi Ab Urbe Condita Liber XXI. University Tutorial Press, London.
  Tijdens de colleges zullen wij werken met de wetenschappelijke standaard-editie van Silius Italicus’ Punica (ook online beschikbaar via de Leidse UB):

 • J. Delz (ed.) (1987) Sili Italici Punica. Teubner, Stuttgart.
  Overige literatuur zal beschikbaar zijn in de Leidse UB of door de docent worden verstrekt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [NAAM OA](link naar contactgegevens OA)

Opmerkingen

Studenten wordt geadviseerd om zich voor aanvang van het semester enigszins te verdiepen in de Tweede Punische Oorlog en boek 21 van Livius’ Ab urbe condita in vertaling te lezen.