Studiegids

nl en

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Vak
2023-2024

Beschrijving

Er zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. De ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor de babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie wordt behandeld. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus weet de student:
-De belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie.
-De fysieke, emotionele en sociaal-emotionele mijlpalen binnen de ontwikkeling van kinderen.
-De rol van leeftijdsgenoten, ouders, school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen.

  • De belangrijkste terminologie uit de ontwikkelingspsychologie.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen bestaat uit multiple choice vragen. Er dient tenminste een 6.0 te worden gehaald voor het vak (alle cijfers tussen 5.5 en 6.0 worden afgerond naar een 6).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2019). Developmental Psychology (second edition). McGraw-Hill Education.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator: dr. Mitch van Geel