Studiegids

nl en

Gesprekstechnieken I

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen voor dit vak.

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van de eerste werkgroepbijeenkomst. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Voeg bij een aanvraag in ieder geval de volgende documenten toe bij je gemotiveerde verzoek: diploma, cijferlijst, syllabus/handleiding met uitgebreide beschrijving van de leerdoelen, literatuur, bijeenkomsten, (eind)opdrachten etc.

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk van de zeven bijeenkomsten worden verschillende gespreksvaardigheden geoefend. Het ontwikkelen van de gesprekstechnieken staat centraal. Dit leerproces wordt bevorderd door een kritische houding ten aanzien van de eigen gesprekstechnieken en het geven van feedback op de gesprekstechnieken van anderen. Studenten oefenen deze gesprekstechnieken in probleemverhelderende gesprekken met ouders en in gesprekken met kinderen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus

  • Kan de student basisgespreksvaardigheden herkennen en toepassen in (gesimuleerde en niet-gesimuleerde) gesprekken met ouders en kinderen

  • Is de student in staat kritisch te reflecteren op de eigen gespreksvaardigheden

  • Kan de student persoonlijke leerpunten formuleren gericht op het voeren van gesprekken

  • Laat de student een positieve ontwikkeling zien op het gebied van de persoonlijke leerpunten

  • Is de student in staat om een gesprek zorgvuldig voor te bereiden en een verslag zorgvuldig en volgens de gegeven instructies te schrijven

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur. Omdat dit vak een practicum is waarin gespreksvoering samen wordt geoefend, geldt een strengere aanwezigheidsplicht en moeten alle zeven bijeenkomsten bijgewoond worden. Er mag maximaal één bijeenkomst worden gemist. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de werkgroepdocent. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar in zijn geheel opnieuw volgen.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een individuele eindopdracht (met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Indien de eindopdracht te laat wordt ingeleverd of met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht eenmalig te herkansen binnen hetzelfde cursusjaar.

Voorwaarden om de eindopdracht in te mogen leveren, zijn (a) dat de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij de werkgroepbijeenkomsten en (b) dat de student een voldoende heeft gehaald voor de twee tussentijdse individuele opdrachten.

Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide voorwaarden voldoet en/of geen voldoende behaalt voor de eindopdracht, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Delfos, F. (2022). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (22e, herziene druk). SWP. ISBN: 9789085600992

  • Lang, G., & van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e druk). Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-427635 LET OP Van dit boek moet een nieuw, ongebruikt exemplaar aangeschaft worden. Een tweedehands exemplaar is niet bruikbaar i.v.m. de toegangscode van de bij het boek behorende website.
    Op Brightspace is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Contact

Coördinatoren: M. Stoltenborgh en Iris Broeckx