Studiegids

nl en

Interculturele Pedagogiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De overgrote meerderheid van wetenschappelijke kennis over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Onderzoek in andere culturele contexten is schaars, maar laat wel duidelijk zien dat kennis uit één context niet zomaar kan worden toegepast in een andere. Toch wordt kennis over deze thema’s vaak gepresenteerd en gebruikt alsof deze voor iedereen geldig is. Dit kan ertoe leiden dat de bijna 5 miljoen kinderen met een migratieachtergrond in Nederland en hun gezinnen niet altijd de begeleiding, het onderwijs, of de hulp krijgen die bij ze past. Daarnaast is er vaak onvoldoende oog voor de maatschappelijke marginalisatie waarmee deze gezinnen te maken kunnen hebben en ligt de nadruk nogal eens op vermeende tekortkomingen van individuen in plaats van op tekortkomingen van systemen of instituties.

In deze cursus wordt aan de hand van theorie, onderzoeksresultaten, en praktijkvoorbeelden de interculturele aspecten van de pedagogiek als vakgebied besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan een kritische blik op het hoger onderwijs, de maatschappelijke positie van gezinnen met een migratieachtergrond, de rol van racisme en discriminatie in de samenleving in het algemeen en bij de jeugd in het bijzonder, en manieren waarop professionals in het jeugdveld inclusief en rechtvaardig kunnen werken.

Leerdoelen

  • Inzicht in de culturele normativiteit van het hoger onderwijs, van de pedagogiek als vakgebied en van de eigen opvattingen over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, en daarop kritisch kunnen reflecteren.

  • Kennis hebben van begrippen die een centrale rol spelen bij het doorgronden van de betekenis van culturele diversiteit en normen in ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en jeugdhulp.

  • Kennis hebben van processen die een rol spelen bij interculturele relaties in samenlevingen en hun mogelijke impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van acculturatieprocessen en de gevolgen daarvan voor het functioneren van kinderen en gezinnen.

  • Een basale kennis van uitdagingen en mogelijkheden bij het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden en verschillende acculturatie-ervaringen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Videocolleges voor kennisoverdracht, interactieve offline colleges voor discussie reflectie, en podcasts voor het leren van professionals uit de praktijk.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat uit een aantal open vragen en meerkeuzevragen zal bestaan.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

Verschillende artikelen uit wetenschappelijke publicaties en media, allen gratis te downloaden van het internet.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van dit vak is: J. Mesman