Studiegids

nl en

Filosofie voor pedagogen

Vak
2023-2024

**NB Dit vak biedt een inleiding in filosofie in de pedagogische context. **
Er wordt geen vrijstelling verleend aan studenten die het VWO-vak filosofie hebben behaald.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Aan de hand van ideeën van bekende filosofen en denkers wordt de student in staat gesteld en aangemoedigd het vanzelfsprekende met een nieuwe blik te bekijken.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten kritisch reflecteren op verschillende aspecten van pedagogisch werk en het doen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Studenten zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

Een opdracht en een schriftelijk tentamen.

Brightspace

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Brightspace te raadplegen.

Literatuur

Verplicht:

  • Archard, D. (2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving èn bevestiging daarvan in MyStudymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinator van dit vak is: L. van Rosmalen