Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen. De vakken Onderzoekspracticum 1 en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Er wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:

  • Inleiding in het onderzoeksproces als geheel

  • Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarbij gemaakt worden

  • Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek

  • Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

  • Heeft een student kennis van en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces en kan dit proces uitleggen;

  • Kan een student beschrijvende technieken van onderzoek toepassen;

  • Kan een student de basale toetsende statistiek toepassen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de te bestuderen stof. Werkgroepbijeenkomsten waarin praktische opdrachten met betrekking tot de stof worden besproken. Uitgebreidere informatie over de inhoud van het vak zal vermeld worden op Brightspace.

Toetsing

De tentaminering bestaat uit één schriftelijk tentamen dat tijdens één dagdeel wordt gemaakt. Het tentamen begint met MC-vragen en wordt afgesloten met open vragen. De MC-vragen en open vragen worden elk met een eigen cijfer beoordeeld. Zowel voor de MC-vragen als voor de open vragen moet ten minste een 5,5 worden behaald om te kunnen slagen voor het volledige tentamen. Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van het resultaat voor de MC-vragen (60% van het eindcijfer) en het resultaat voor de open vragen (40% van het eindcijfer).

Alle studenten die zich hebben ingeschreven voor het tentamen maken de MC-vragen. Om de open vragen te mogen maken geldt als voorwaarde dat ten minste een 4,5 voor de MC-vragen is behaald. De MC-vragen worden direct nadat ze zijn gemaakt nagekeken. De student blijft zitten in de tentamenzaal totdat hij/zij het behaalde resultaat ontvangt. Is dit een 4,5 of hoger dan kan hij/zij aan de open vragen beginnen. Is dit lager dan een 4,5 dan mag de student de open vragen niet maken en verlaat de tentamenzaal.

Let op! Een 4,5 voor de MC-vragen is niet voldoende om het vak te kunnen halen, daar is immers ten minste een 5,5 voor nodig. Een 4,5 is de voorwaarde voor deelname aan de open vragen. Deze marge is ingebouwd om te voorkomen dat studenten, die na een eventuele later noodzakelijke aanpassing van de sleutel toch een 5,5 blijken te hebben voor de MC-vragen, de open vragen ten onrechte niet hebben gemaakt.

Tot slot: een voldoende resultaat voor hetzij de MC vragen hetzij de open vragen kan NIET worden meegenomen naar een volgende tentamengelegenheid in hetzelfde, of een volgend academisch jaar maar is alleen geldig voor de tentamengelegenheid waarin het behaald is.

Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op Brightspace.

Literatuur

Voor dit vak worden altijd de meest actuele edities van de literatuur gebruikt. Als er inmiddels een nieuwe editie is verschenen kun je die aanschaffen.

  • Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B. (2021, 10th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (5th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere-jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinatoren van deze cursus zijn dr. A. van der Voort. Zij is bij voorkeur bereikbaar via e-mail en K. van Lieshout.