Studiegids

nl en

Economie in hoofdlijnen (LAW)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De volgende onderwerpen komen aan bod: consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Dit vak beoogt studenten de kernbegrippen en –relaties van de economische wetenschap bij te brengen, en inzicht te geven in de hoofdlijnen van economisch beleid, de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, de werking van markten en de macro-economische ontwikkeling.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: 1. U kunt de theorieën van het consumenten- en van het producentengedrag interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 2. U kunt de werking van marktvormen interpreteren en toepassen op eenvoudige praktische voorbeelden. 3. U kunt de macro-economische ontwikkeling in de tijd interpreteren en uitleggen. 4. U kunt de behandelde vormen van economisch beleid interpreteren en uitleggen. 5. U kunt in hoofdlijnen laten zien hoe een micro- of een macro-economisch probleem met behulp van economisch beleid kan worden bestreden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): nog te bepalen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in de Syllabus en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): nog te bepalen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de opgaven, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Paper. Dat paper wordt ook in de werkgroep gepresenteerd. (25%)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (75%).

Het deelcijfer voor de paper kan worden gecompenseerd door het cijfer voor het tentamen. Het tentamencijfer kan niet worden gecompenseerd (moet een voldoende zijn).
Het tentamen kan worden herkanst; de paper niet.

Een voldoende cijfer voor het paper blijft enkel geldig in het huidig collegejaar, dus kan niet worden overgedragen naar een volgend collegejaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • The Core Team (2017). The Economy. Economics for a Changing World. Oxford: Oxford University Press. This book is open source and is available online at: https://www.core-econ.org/the-economy/

 • Additionele literatuur: links zijn op Brightspace beschikbaar

Reader: Geen.

Aanbevolen studiemateriaal Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. E. Suari Andreu

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 2.03

 • Telefoon: 071 – 527 6430

 • E-mail: e.suari.andreu@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen