Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen 2A en 2B aan de orde komen. Belangrijke theorieën uit de verschillende deelgebieden en hun relatie met onderzoek en praktijk zullen aan bod komen. In het eerste deel (A) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

  • Onderwijswetenschappen: leren en onderwijs.

  • Gezinspedagogiek: opvoeding en ontwikkeling in verschillende specifieke contexten.

IPO 2A is verdeeld in twee delen:

Onderwijswetenschappen
De onderwijswetenschappen bieden inzicht in hoe individuen leren, wat de mentale processen zijn die daarbij een rol spelen en hoe die processen (kunnen) worden beïnvloed. Door te begrijpen hoe leerlingen leren kan de onderwijspraktijk zich beter richten op en aanpassen aan de unieke kenmerken van leerlingen. Hierbij komt ook de neurologische basis van leren ter sprake. We gaan in op vragen als: Wat gebeurt er in de hersenen tijdens leren? Kloppen de claims die worden gemaakt op basis van hersenonderzoek wel? Hoe leren kinderen taal en rekenen? Zijn vernieuwende onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs of ontdekkend leren een goed idee? Wat kan technologie betekenen voor het onderwijs, en wat niet?

Gezinspedagogiek
De Gezinspedagogiek bestudeert hoe ouders en andere opvoeders de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Hieronder valt de manier waarop kinderen binnen een gezin worden opgevoed, maar ook de zorg die kinderen buiten het gezin ontvangen, zoals in de kinderopvang, op scholen, en bij adoptie- en pleeggezinnen. Daarnaast bestudeert de gezinspedagogiek hoe kinderen worden beïnvloed door de bredere maatschappij en cultuur waarin zij opgroeien. Gezinspedagogen ondersteunen ouders en professionele opvoeders bij opvoedvragen - ofwel door praktisch met opvoeders aan de slag te gaan, ofwel door wetenschappelijk onderzoek te verrichten op dit gebied. We gaan in op vragen als: Welke factoren beïnvloeden de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden? Hoe beïnvloeden broers en zussen elkaars ontwikkeling? Welke gevolgen heeft kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen? Mogen jonge kinderen al op de iPad? Hoe beïnvloedt het kinderdagverblijf de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan het problematisch functioneren van gezinnen worden behandeld in een forensische context? Wat zijn de negatieve gevolgen van internationale adoptie?

Leerdoelen

Het vak IPO2A heeft drie leerdoelen:
1) Studenten verwerven basiskennis over de vakgebieden Onderwijswetenschappen en Gezinspedagogiek. Dit helpt hen bij de latere keuze voor één van deze werkvelden.
2) Studenten leren deze wetenschappelijk gefundeerde basiskennis te gebruiken om pedagogische vraagstukken te beantwoorden in samenwerking met anderen, zoals pedagogen dat in hun beroepsleven doen.
3) Studenten oefenen met algemene academische vaardigheden zoals a) analytisch en kritisch nadenken; b) wetenschappelijk schrijven; en c) feedback geven en ontvangen op geschreven stukken van medestudenten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een paperopdracht.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

  • Paper dat geschreven wordt met een medestudent (bepaalt 40% van het eindcijfer)

  • Tentamen met multiple choice vragen (bepaalt 60% van het eindcijfer)

Studenten kiezen of zij het paper over een onderwerp binnen de Gezinspedagogiek of binnen Onderwijswetenschappen schrijven.
Beide onderdelen van de toetsing kunnen in hetzelfde collegejaar worden herkanst als het cijfer voor het betreffende onderdeel lager is dan 5.5. Voldoende deelcijfers kunnen NIET meegenomen worden naar een volgend collegejaar.

Brightspace

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Brightspace raadplegen.

Literatuur

  • De Bruyckere, P., Kirschner, P., & Hulshof, C. (2016 of 2021). Jongens zijn slimmer dan meisjes – 35 mythes over leren en onderwijs. Culemborg: Lannoo Campus. ISBN 978 90 82 542202

  • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

  • Wetenschappelijke artikelen die op Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinatoren van dit vak zijn: Dr. Linda van Leijenhorst (Onderwijswetenschappen-deel) en Dr. Shelley van der Veek (Gezinspedagogiek-deel)