Studiegids

nl en

Themacollege Oude Nabije Oosten-studies 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Met voldoende afgerond Themacollege Oude Nabije Oosten-studies 1.

Beschrijving

In dit werkcollege verdiepen de studenten de basisvaardigheden uit Themacollege ONOS 1. Zij gaan aan de slag met onderzoeksvaardigheden die specifiek bij hun gekozen track horen (Assyriologie, Egyptologie, Hebreeuws en Aramees, ONOS Breed). Zij passen deze vaardigheden toe door, onder begeleiding van een docent, onderzoek te doen naar een zelfgekozen onderwerp. Studenten doorlopen de verschillende fasen van onderzoek—van probleemstelling tot conclusie—en sluiten de cursus af met een presentatie (screencast) en een academisch werkstuk (propedeusewerkstuk).

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus heeft de student de volgende vaardigheden onder de knie:

Onderzoeksvaardigheden:

 • gebruik maken van het apparaat van de deelgebieden binnen ONOS: Egyptologie, Assyriologie, Hebreeuws en Aramees; het Oude Nabije Oosten in breed perspectief

 • een eigen probleemstelling formuleren die aansluit bij een debat in het vakgebied;

 • relevante bronnen zoeken, vinden en gebruiken;

 • relevante secundaire literatuur zoeken, vinden en daarvan een selectie maken;

 • wetenschappelijke literatuur beoordelen in het kader van een eigen vraagstelling;

 • leren werken met digitale hulpmiddelen binnen ONOS

Presentatievaardigheden:

 • leren maken van een screencast

Schrijfvaardigheden:

 • het ontwerpen en schrijven van een werkstuk van enige omvang (4000 woorden)

 • feedback op een geschreven stuk verwerken

 • het formuleren van een onderzoeksvraag met deelvragen

 • het opzetten van een argumentatie met een heldere structuur

 • het formuleren van een conclusie

 • conventies van tekstredactie (voorblad, inhoudsopgave, voetnoten, afbeeldingen)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

Screencast: 30%
Eerste versie van een deel van het werkstuk: 10%
Werkstuk: 60%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,5 of hoger) met als aanvullende voorwaarde dat het werkstuk minimaal met een 5,5 dient te worden afgesloten.

Herkansing

De student kan het college herkansen door een nieuw werkstuk te schrijven in overleg met de begeleider. Het cijfer voor dit tweede werkstuk vervangt alle overige cijfers en telt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt door de docent van het college op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-