Studiegids

nl en

Oorlogvoering in kerndebatten: militaire geschiedenis sinds de vroegmoderne tijd

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen voor dit vak.

Beschrijving

In dit vak analyseren we aan de hand van een aantal historische debatten en controverses de ontwikkeling van oorlogvoering vanaf de vroegmoderne tijd. Hoewel de toepassing van militair geweld centraal staat in de collegereeks, zal blijken dat moderne militaire geschiedenis veel meer is dan traditionele ‘slagveldgeschiedenis’.

We behandelen de ontwikkeling van de oorlogvoering in een brede maatschappelijke en culturele context. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het belang van technologische ontwikkeling – vaak een obsessie onder militaire specialisten – tot de wijze van recrutering en inzet van personele middelen bij de expansie van zowel Europese Imperia als het Mogolrijk? Is er iets als een door cultuur bepaalde specifieke ‘Western Way of Warfare’ en waarom hebben vermeende ‘militaire revoluties’ zoals die in vroegmodern Europa het militair-historiografisch debat zo lang gedomineerd?

De collegereeks laat verder zien dat de theses die militair historici ontwikkelen voor een belangrijk deel zijn ingegeven door hedendaagse uitdagingen en preoccupaties over militaire strategie, organisatie en leerprocessen. Het is geen toeval dat de recente oorlogen in Irak en Afghanistan een aandachtsgolf voor koloniale opstanden en counter-insurgencies als in Vietnam teweeg brachten en dat de pendule tijdens de Oekraïne-oorlog juist weer uitslaat richting het ‘normale’ slagveld en de twee wereldoorlogen. We zullen in dit vak dergelijke ‘reguliere’ en ‘irreguliere’ oorlogvoering in onderlinge samenhang behandelen en zowel vanuit zowel Westers als niet-Westers perspectief benaderen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) doet kennis op van enkele kernthema’s van oorlogvoering sinds de vroegmoderne tijd in mondiaal perspectief;

 • 5) verwerft inzicht in de bijhorende historiografische debatten en concepten;

 • 6) kan veranderende inzichten en debatten over miltaire geschiedenis koppelen aan hedendaagse ontwikkelingen rond oorlogvoering.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtoets (schriftelijk tentamen met open vragen).

Weging

 • Schriftelijk tentamen: 100%

Herkansing

Het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

 • Stephen Morillo, What is military history? (Cambridge 2013).

 • Aanvullende artikelen en hoofdstukken worden via Brighspace aangeboden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.