Studiegids

nl en

Linguistique III: Syntaxe du français

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Een inleidend vak Taalkunde (zoals bijvoorbeeld De erfenis van Trajanus, Romaanse taalkunde, Taalkunde I: Introduction à la linguistique française).

Beschrijving

Taalkunde 2 biedt studenten een dieper inzicht in de syntaxis van het Frans. De syntaxis bestudeert de woordvolgorde in de zin. We gaan op zoek naar de regelmatigheden van syntactische fenomenen. Studenten leren eenvoudige syntactische problemen op te lossen. Ze leren ook abstracte regels te formuleren voor concrete problemen. Ook krijgen studenten een inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen en methodes van de syntaxis.

  • Kunnen toepassen van deze kennis concrete syntactische vraagstukken van het Frans.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de syllabus voor en leveren zij de bijbehorende vragen en oefeningen in via Brightspace. Tijdens het college behandelt de docent lastige punten van de stof en beantwoordt bijkomende vragen van studenten. Daarnaast worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (80%)

  • Schriftelijke opdracht (20%)

Om deel te nemen aan het tentamen moeten studenten minimaal 75% van de wekelijkse oefeningen voor de deadline uploaden in Brightspace.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Bij onvoldoende resultaat kan alleen het tentamen (80%) worden overgedaan.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Syllabus: Introduction à la syntaxe française via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.