Studiegids

nl en

Geschiedenis van Rusland

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Collegebeschrijving:

Rusland is anders en toch ook nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere en soms verbijsterende verschijnselen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking niet hebben verloren. De brute aanvalsoorlog in Oekraïne, die heel Europa doet huiveren, wordt vanuit Rusland gedreven door beelden en mythen over het eigen verleden. Alleen al hierom is het nu van extra groot belang om de geschiedenis van Rusland en de wijze waarop deze verwerkt wordt in het heden grondig en onafhankelijk te onderzoeken. In dit college zal gepoogd worden hiertoe een eerste aanzet te geven.

De bedoeling van het hoorcollege is de historische continuïteit en verandering te bepalen tussen het oude Rusland onder de tsaren, het moderne Rusland onder de communisten en het postmoderne Rusland van heden. Hierbij zullen we met name ingaan op de kenmerkende geschiedenis van de zogenaamde Twee Ruslanden. Dit betreft de wisselwerking tussen staat en samenleving: het gezag van de Russische heersers over de bevolking tegenover de invloed vanuit de bevolking op het gezag van de heersers. Centraal staat hierbij onze vraag hoe dan de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhoudt tot de westerse algemene geschiedenis. Past Rusland hier min of meer bij of gaat het vooral zijn eigen weg?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen
1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting AG
3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:

  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
4) Een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van Kiev-Roes en de wording van het Russische Rijk tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de twintigste eeuw.
5) Inzicht in de belangrijkste historische figuren, sleutelbegrippen en eigenaardigheden van deze geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies en actuele mythevorming hierover.
6) Vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context en het geven van duiding.
7) Vermogen om aan de hand van een zelf gekozen figuur uit de geschiedenis een deelonderwerp uit de stof te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay, waarin de betreffende persoon, de historische context en toegeschreven betekenis hiervan tot uitdrukking komen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
De opgegeven hoofdstukken uit het handboek zijn bestudeerd voor aanvang van het college waarin deze worden besproken.

Toetsing en weging

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtentamen (weging 100%), bestaande uit een aantal open vragen en een essayopdracht. Het tentamen wordt afgenomen via Remindo op universitaire laptops in het Universitair Sport Centrum.

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

Literatuurlijst

Het verplichte handboek: Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2003, of 2nd revised edition 2011) ISBN 978-0-718-19360-7

Aanbevolen ondersteunende literatuur: Orlando Figes, The Story of Russia (Bloomsbury Publishing; Londen etc. 2022) ISBN: 978-1-5266-3176-3

Inschrijven

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.