Studiegids

nl en

Sovjetgeschiedenis en herinnering

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse of positief BSA voor Russische Studies.

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het schoolvoorbeeld van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een radicaal experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede voor vooruitgang van Rusland en de hele mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Verrassend genoeg gebeurde dit niet langs de weg van een volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van de opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze geschiedenis van opbouw én afbraak van communistische dictatuur te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de postcommunistische Russen?
De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag hoe het nieuwe regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving met haar oude culturele tradities. De werkwijze zal hierbij zijn om inzichten uit de moderne wetenschappelijke geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de persoonlijke ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals dat is terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die dit zelf hebben meegemaakt en/of waargenomen. Het doel hiervan is om meer kennis en inzicht te verkrijgen over de wijze waarop het Sovjetverleden als feit en beeld doorwerkt in de moderne tijd.

Leerdoelen

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij: a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken; b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen; c. een wetenschappelijk debat analyseren; d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij: a. een realistische planning hanteren; b. een probleemstelling en deelvragen formuleren; c. een beargumenteerde conclusie formuleren; d. feedback geven en ontvangen; e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting:
7. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek: - bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief;
8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht: - bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college:
De student beschikt over:
9. Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene monografie.
10. Inzicht in de belangrijkste kenmerken, begrippen en historische vraagstukken van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van gespecialiseerde artikelen.
11. Vaardigheid in het analyseren en duiden van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van het Sovjetverleden.
12. Vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek en kunnen reflecteren op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7000 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 11, 12

 • Mondelinge presentaties (referaten over literatuur en casestudy)
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12

 • Participatie (voorbereiding en bijdragen aan groepsdiscussie)
  Getoetste leerdoelen: 6, 12

 • Opdracht 1: onderzoeksplan (bron, perspectief, context, vraagstelling, aanpak, literatuur)
  Getoetste leerdoelen:1, 10-12

 • Opdracht 2: eindtoets (vijf essayvragen over Figes en collegestof)
  Getoetste leerdoelen: 7-8 en 9-10

Weging

 • Werkstuk: 50%

 • Schriftelijke eindtoets: 30 %

 • Onderzoeksplan: 10%

 • Referaten en participatie: 10%

Alle onderdelen van de toetsing met uitzondering van referaten en participatie kunnen indien onvoldoende worden herkanst.

Totale studielast van 10 ects = 280 uur, bestaande uit:

 • colleges: 26 uur

 • twee referaten voorbereiden: 14 uur

 • eindtoets inclusief voorbereiding: 20 uur

 • collegestof bestuderen en voorbereiden: 100 uur

 • brononderzoek verrichten en werkstuk schrijven: 120 uur

Herkansing

Zie hierboven

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De in het werkcollege voorschreven literatuur:

 • Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican introduction (Londen 2014), is ook beschikbaar in Nederlandse vertaling (Amsterdam 2014)

 • Ronald G. Suny ed., The Cambridge History of Russia, Volume III: The twentieth century (Cambridge 2006), is online in pdf beschikbaar via de UB Leiden: http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/ebook.jsf?bid=CBO9781139054096 en is ook beschikbaar in paperbackuitgave (Cambridge 2015)

 • Jeannette Kamp e.a., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam 2016). Daarnaast is bruikbaar de syllabus van het Themacollege I en II van de Opleiding Geschiedenis.

Deadlines

 • Vraagstelling en opzet van werkstuk : 1 november 2022

 • Werkstuk conceptversie: voor 20 december 2022

 • Werkstuk definitieve versie: 15 januari 2023

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.