Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch: Het Epos van Gilgamesh

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Met een voldoende afgerond Lectuur Akkadisch (5531VLAK). Is dit niet het geval, maar heb je wel een goede basis in het Akkadisch en spijkerschrift (minstens 20 EC), neem dan contact op met de docent.

Beschrijving

"Ik vrees de dood!" Na het overlijden van zijn dierbare vriend Enkidu, zwerft Gilgamesh ontredderd door de wildernis op zoek naar het eeuwige leven. Waarom moet ik sterven? Hoe kan ik leven met de ondraaglijke zekerheid dat de dood ook mij wacht? Het beroemde literaire meesterwerk uit Mesopotamië probeert deze tijdloze vragen te beantwoorden aan de hand van het leven van Gilgamesh, een (semi-)legendarische koning uit Uruk. In dit werkcollege maken we kennis met het epos in de Standaardbabylonische versie. Samen lezen we grote delen uit de originele tekst en in spijkerschrift en studenten werken ook individueel aan een eigen pensum. Aan de hand van opgegeven literatuur bestuderen we de literaire en sociale context waarin het epos ontstond en telkens opnieuw verteld en herschreven werd.

Leerdoelen

In deze cursus:

  • perfectioneert de student haar/zijn leesvaardigheid van het Akkadisch (Standaardbabylonisch) en het spijkerschrift (Nieuw-Assyrische paleografie) aan de hand van het Gilgamesh epos;

  • verwerft de student inzicht in de literatuurgeschiedenis van Mesopotamië aan de hand van het Gilgamesh epos;

  • verwerft de student inzicht in de cultuur en maatschappij van Mesopotamië aan de hand van het Gilgamesh epos.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie 10%
Tussentoets 30%
Eindtoets 60%

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de bovenstaande deeltoetsen en weging.

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,5 of hoger) met als aanvullende voorwaarde dat de tussentoets en de eindtoets minimaal met een 5,5 dienen te worden afgesloten.

Herkansing

Bij een onvoldoende op de tussentoets (30%) en/of eindtoets (60%) moet de student het betreffende onderdeel herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt door de docent van het college op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-