Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Deze cursus biedt een studie van teksten uit de geschiedenis van de westerse filosofie, van Plato tot nu. Er worden alleen primaire bronnen gelezen en geen handboeken of andere secundaire literatuur, aangezien filosofie het beste wordt geleerd door geduldig de Grote Boeken te bestuderen en erover na te denken, geschreven door de belangrijke filosofen zelf. De cursus richt zich op juridische en politieke filosofie en ethiek.

Dit impliceert dat Great Books enkele centrale invalshoeken heeft waaruit het bijzondere karakter van dit vak blijkt.

De eerste is: ‘terug naar de bronnen’, naar de boeken en teksten van de echt grote denkers, van de intellectuele (en morele) reuzen.
De tweede is: geduldig, grondig en zorgvuldig lezen en bestuderen; en over de inhoud daarvan fundamenteel (d.w.z. ijverig en diepgravend) nadenken.
En de derde is die van de onderwijsvorm: het Socratische gesprek, de beste methode om goed te leren denken. Met onderwijs in relatief kleine groepen, en zoals de gesprekken gingen tussen de filosoof Socrates en zijn leerlingen.

In dit vak wordt literatuur gelezen uit de antieke oudheid, het christendom en de moderne tijd. Daarbij maakt de docent een keuze uit teksten uit de filosofie, theologie en de wereldliteratuur die behoren tot het beste dat is gedacht en geschreven. Traktaten die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.

De boeken en teksten die dit studiejaar worden bestudeerd en behandeld zijn:

Week 1. Plato, Phaedrus en Symposium
Week 2. Aristoteles, Ethica, boeken I t/m III, tot en met § 5 (ed. Ross)
Week 3. Thomas à Kempis, Navolging van Christus, Deel 1, Aanbevelingen voor het geestelijk leven
Week 4. Hobbes, Leviathan, deels
Week 5. Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden, deels
Week 6. Nietzsche, Genealogie van de moraal, deels
Week 7. Rawls, Justice as fairness: Political not metaphysical.

Studenten schrijven elke week een kort paper en nemen actief deel aan de vragen, gesprekken en discussies tijdens de bijeenkomsten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak / eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de rechtsfilosofie, de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan voor de samenleving en het recht. Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog
Aantal uur: 7 bijeenkomsten van 2 à 3 uur.
Docent: Mr. dr. B.C. Labuschagne

Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers. Het paper bestaat er uit dat vóór aanvang van elk werkcollege een kort essay van 400 woorden dient te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In het paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijks paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%.
  Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alles wat tijdens de bijeenkomsten aan bod komt.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Brightspace.

Periode

Het onderwijs vindt plaats op de donderdag van blok 4 van 17:15 – 20:00 uur.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-24 studenten

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. B.C. Labuschagne

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  alle contacten voor dit vak via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl
  en vanaf een week voor het onderwijs lopen de onderwijs inhoudelijke zaken via de docent zelf (NB organisatorische kwesties altijd via HC Law);

 • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl