Studiegids

nl en

BA Journal Project

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten moeten de volgende componenten hebben afgerond:

 • Propedeuse

 • 10 EC aan BA2 seminars

 • BA2 Teksten IIb

 • BA2 Productie IIb

 • BA2 Studieverblijf Japan of BA2 Productie IIc

 • Voldaan hebben aan de participatie eis van een BA3 seminar in het eerste semester

Beschrijving en leerdoelen

Dit groepsproject sluit de bachelor af. De leerdoelen zijn vergelijkbaar met die van het BA Eindwerkstuk Japanstudies, waarbij het belangrijkste verschil is dat dit een groepsopdracht is.

Zoals in het geval van het eindwerkstuk, moet het Journal Project passen binnen een discipline uit één van de twee clusters, Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI). Het onderwerp is qua insteek meer toegepast dan het klassieke eindwerkstuk, maar de werkwijze en leerdoelen zijn grotendeels hetzelfde:

 • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen.

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren.

 • relevante bronnen (inclusief Japanstalig materiaal) selecteren, analyseren, en in een bredere context plaatsen.

 • een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • aanwijzingen van de docent verwerken.

 • Organisatorische vaardigheden ontwikkelen.

Begeleiding

Het BA Journal Project is het vervolg op een BA3 seminar in het eerste semester en ligt in het verlengde van de cluster-indeling. Studenten krijgen een begeleider toegewezen door de opleiding en de examencommissie op basis van eerder afgeronde seminars en lectures, motivatie en interesses van de student. De uiteindelijke toewijzing blijft daarbij afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Studenten worden op basis van de toegewezen begeleider ingedeeld in een thematisch ingestoken Afstudeerseminar, waarin begeleiding van het schrijven van een Journal Project gecombineerd wordt met een analyse van ter zake doend Japanstalig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de verschillende onderdelen van het Journal Project.

Het onderwerp van het Journal Project moet passen binnen het thema van het Afstudeerseminar dat is gekozen door de begeleider en wordt in overleg met de begeleider gedefinieerd.

Er kan hierop alleen een uitzondering gemaakt worden wanneer een student een goed beargumenteerd en duidelijk alternatief onderwerp aandraagt dat voldoende past bij de expertise van de begeleider. Een voorstel hiertoe zal door de opleidingsvoorzitter in samenspraak met de examencommissie in behandeling worden genomen.

Omvang en toetsing

Voor het BA Journal Project schrijft elke student in ieder geval een essay van 3500-4000 woorden en draagt bij aan het verder uitwerken van de journal, waaronder het opstellen van een gezamenlijke introductie en conclusie en motivatie ter publicatie.

Taal

Het Journal Project wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Academische integriteit

Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de universitaire regels met betrekking tot plagiaat. Plagiaat wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Al het werk dat onder jouw naam wordt ingeleverd, wordt beschouwd als je eigen werk.

Deadlines en bepalingen

Deadlines

 • Inleveren eerste versie van het Journal Project: 21 april 2024, 23:59.

 • Inleveren definitieve versie van het Journal Project: 1 juni 2024, 23:59.

Bepalingen

Alle BA Journal Project die in het huidige academische jaar beoordeeld dienen te worden, moeten voor de definitieve deadline ingeleverd zijn.

De opleiding werkt met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van het BA Journal Project. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de eerste deadline een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun Journal Project inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken.

Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen eerste versie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun Journal Project in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

Je levert de definitieve versie van het BA Journal Project per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je de e-mailadressen BAthesis en thesisjapanstudies in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer. **

Alle definitieve versies zullen door de begeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden.

Afstuderen

Studenten kunnen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juni inleveren voordat het cijfer van het Journal Project is ingevoerd.

Herkansing

Deadlines

Inleveren eerste versie van het Journal Project: 20 oktober 2024, 23:59.
Inleveren definitieve versie het Journal Project: 10 december 2024, 23:59.

Bepalingen

Studenten die het Journal Project niet hebben afgerond maar daartoe wel een serieuze poging hebben gedaan, kunnen hun Journal Project in het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar inleveren. Ook hier geldt een twee-deadlines beleid. Studenten die op of vóór deze datum een (gedeeltelijke) eerste versie inleveren bij hun begeleider hebben recht op feedback, en zullen deze studenten hun Journal Project inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider.

Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun Journal Project in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

Herkansing onvoldoende of niet ingeleverd?

Studenten die voor de definitieve herkansingsdeadline hun Journal Project niet hebben ingeleverd of hiervoor een onvoldoende krijgen, moeten een nieuw Journal Project schrijven, in principe over een ander onderwerp en met een andere begeleider, of er voor kiezen om een Eindwerkstuk te schrijven.

Toewijzing begeleiding

Om weer een begeleider toegewezen te krijgen, dienen studenten die hun Journal Project niet hebben ingeleverd uiterlijk 31 december contact op te nemen met de examencommissie. Dit geldt ook voor studenten die een (studie)pauze hebben ingelast of zich voor onbepaalde tijd hadden uitgeschreven voor de bacheloropleiding Japanstudies en met het schrijven van het Journal Project willen beginnen.

Studenten die hun Journal Project wel hebben ingeleverd voor de definitieve deadline, maar een onvoldoende hebben ontvangen, dienen contact op te nemen met de examencommissie zodra zij de uitslag hebben ontvangen.

Begeleiding bij het Journal Project vindt uitsluitend plaats binnen het Afstudeerseminar in het tweede semester. Het onderwerp van het Journal Project moet daarbij binnen het thema van dat seminar en de expertise van de docent vallen.