Studiegids

nl en

BA External Research Project

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Studenten moeten de volgende componenten hebben afgerond:

 • Propedeuse

 • 10 EC aan BA2 seminars

 • BA2 Teksten IIb

 • BA2 Productie IIb

 • BA2 Studieverblijf Japan of BA2 Productie IIc

 • Voldaan hebben aan de participatie eis van een BA3 seminar in het eerste semester

Beschrijving en leerdoelen

Dit individuele project sluit de bachelor af. De leerdoelen zijn vergelijkbaar met die van het BA Eindwerkstuk Japanstudies, waarbij het belangrijkste verschil is dat de toepassing van kennis en waardigheden buiten de universiteit plaatsvindt, bij een instantie waar de student stage loopt.

Echter, zoals in het geval van het eindwerkstuk, moet het onderzoeksproject passen binnen een discipline uit één van de twee clusters, Humanities (HUM) en Social Sciences (SOSCI). Het onderwerp is qua insteek meer toegepast dan het klassieke eindwerkstuk, maar de werkwijze en leerdoelen zijn hetzelfde:

 • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen.

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren.

 • relevante bronnen (inclusief Japanstalig materiaal) selecteren, analyseren, en in een bredere context plaatsen.

 • een beargumenteerde conclusie formuleren.

 • aanwijzingen van de docent verwerken.

ECTS

Het External Research Project levert 25 EC op (700 werkuren in totaal; 140 werkuren voor het onderzoeksproject, 560 werkuren voor de stage). In plaats van het Afstudeerseminar, volgt de student Bussiness Japanese II voor 5 EC. Het External Voor Bussiness Japanese II is een aparte beschrijving opgenomen in de studiegids.

Begeleiding

Het onderzoeksproject is het vervolg op een BA3-seminar in het eerste semester en hangt samen met een stage die de student op eigen initiatief voorbereidt en ter goedkeuring bij de Examencommissie dient voor te leggen.

De student gaat zelfstandig aan het werk onder begeleiding van de stagedocent en mogelijk ook de stagebegeleider binnen de organisatie waar men stage loopt. Het afstudeerseminar vormt GEEN onderdeel van de begeleiding daarvan.

Omvang en toetsing

De beoordeling van het External Research Project bestaat uit: 1) de beoordeling van het functioneren tijdens de stage; 2) het stage verslag van circa 1000-1500 woorden; en 3) het onderzoeksproject van 4000-5000 woorden, inclusief noten en bibliografie.

Om voor deze cursus te slagen, moet de student voldoende halen voor alle drie onderdelen. Het eindcijfer is opgebouwd van de cijfer voor de stage (60%, uitgerekend op basis van element 1 en 2) en het onderzoeksproject (40%). Bij de beoordeling van het onderzoeksproject wordt dezelfde formulier/criteria gebruik als bij de beoordeling van het klassieke eindwerkstuk.

Taal

Het External Research Project wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Academische integriteit

Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de universitaire regels met betrekking tot plagiaat. Plagiaat wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Al het werk dat onder jouw naam wordt ingeleverd, wordt beschouwd als je eigen werk.

Deadlines en bepalingen

Deadlines

Deadlines voor het External Research Project zijn afhankelijk van de stage, zie hiervoor het Stappenplan onderaan deze pagina.

Bepalingen

Je levert de definitieve versie van het BA External Research Project per e-mail in bij je begeleider. Indien de begeleider om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer.

Alle definitieve versies zullen door de begeleider worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden.

Afstuderen

Studenten kunnen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juni inleveren voordat het cijfer van het External Research Project is ingevoerd.

Herkansing

Deadlines

Deadlines voor het External Research Project zijn afhankelijk van de stage, zie hiervoor het Stappenplan.

Bepalingen

Herkansing van het stage element is ALLEEN mogelijk door middel van het lopen van een nieuwe stage.

Het onderzoeksproject kan worden herkanst door een nieuwe versie in te leveren niet later dan één maand na het ontvangen van het resultaat.

Herkansing onvoldoende of niet ingeleverd?

Studenten die voor hun herkansingsmogelijkheid een onvoldoende ontvangen of hier geen gebruik van hebben gemaakt, moeten aan een nieuw External Research Project beginnen, of er voor kiezen om aan een Eindwerkstuk te beginnen in combinatie met een Afstudeerseminar en overige missende EC aan keuzeruimte.

Toewijzing begeleiding

Om weer een begeleider toegewezen te krijgen, dienen studenten die hun External Research Project niet hebben ingeleverd uiterlijk 31 december contact op te nemen met de examencommissie. Dit geldt ook voor studenten die een (studie)pauze hebben ingelast of zich voor onbepaalde tijd hadden uitgeschreven voor de bacheloropleiding Japanstudies en met het schrijven van het External Research Project willen beginnen.

Studenten die hun External Research Project wel hebben ingeleverd voor de definitieve deadline, maar een onvoldoende hebben ontvangen, dienen contact op te nemen met de examencommissie zodra zij de uitslag hebben ontvangen.

Stappenplan

 1. Studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van dit traject moeten dit kenbaar maken aan het eind van hun tweede jaar, gelijktijdig met de motivatie voor indeling in het BA3 cluster seminar (deadline: 30 juni in het collegejaar voorafgaand aan het volgen van het External Research Project).
 2. Een zoektocht naar de geschikte stage vindt plaats op eigen initiatief. Career service (het stagecoördinaat) kan hier een adviserende rol spelen, en helpen met het opstellen van een stagevoorstel. Meer informatie hierover, inclusief een template van het stageplan is te vinden op de pagina van Career Service (deadline: oktober, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt).
 3. Bij het opstellen van het stagevoorstel dient de student ook contact op te nemen met de stagedocent om een geschikt onderzoeksproject op te stellen dat binnen de stage past (deadline: oktober, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt).
 4. Het stagevoorstel dient ter goedkeuring voorgelegd te worden bij de Examencommissie (deadline: november, semester 1 van het collegejaar waarin het External Research Project gevolgd wordt)
 5. De eindpaper van het clusterseminar dient enig verband te hebben met de stage en het onderzoeksproject.
 6. In het kader van het vak Practising Japanese Studies, dient de student een 1000 woorden tellend stuk schrijven waarin men reflecteert op de manier waarop de (intussen) door de Examencommissie goedgekeurde stage aansluit bij de studieloopbaan die de student binnen Japanstudies tot nu toe heeft doorlopen. Dit telt als één van de opdrachten.
 7. Gedurende de stage dient de student één keer per maand contact te houden met de stagedocent om de voortgang van het onderzoeksproject te monitoren.
 8. De student zorgt ervoor dat de stagebegeleider binnen de organisatie een evaluatie opstuurt naar de Career service en naar de stagedocent (deadline: minimaal 1 week voor het einde stage, maximaal 2 weken na het einde stage).
 9. Het stageverslag en het onderzoeksproject worden ingediend bij de stagedocent. (deadline: niet later dan 3 weken na het einde van de stage).

Opmerkingen

Let op! Momenteel wordt er door de opleiding gekeken Bussiness Japanese II doorgang kan vinden gaat of dat de studenten door de opleiding een alternatieve manier wordt aangeboden om deze laatste 5 EC af te ronden.