Studiegids

nl en

Lijn Professionele Vaardigheden jaar 1

Vak
2023-2024

Let op: het geheel van de Lijn Professionele Vaardigheden jaar 1 en de bijbehorende lijnweken Ethiek en Recht en Preventie en Gezondheidsbevordering telt voor 10 EC. Voor de lijnweken afzonderlijk kun je geen studiepunten halen.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

De lijn Professionele Vaardigheden is een longitudinale onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde. In deze lijn ontwikkelt de student de competenties:

 • Communicatie

 • Medisch Expert

 • Gezondheidsbevordering

 • Samenwerking

 • Leiderschap en Professionaliteit.

LPV loopt parallel met het blokonderwijs en is zoveel mogelijk inhoudelijk afgestemd op het parallel lopende blok. Voor een deel is het onderwijs van LPV geïntegreerd met blokonderwijs of met de lijn AWV.

In deze lijn maak je kennis met verschillende kanten van het arts zijn. Zo leer je hoe je patiënten kunt stimuleren hun verhaal te vertellen door het toepassen van basiscommunicatievaardigheden, in het bijzonder de luistervaardigheden. Je leert welke vragen je stelt in gesprek met de patiënt, oefent met lichamelijk onderzoek en je leert hoe je moet handelen in een noodgeval met Basic Life Support. In rollenspellen leer je hoe je communiceert over gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag (vaak aangeduid met leefstijl). Door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen, ontwikkel je je samenwerkingsvaardigheden. Je leert feedback te geven en te ontvangen en ervaart hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Daarnaast leer je wat een gedragsinterventie is en wanneer een arts hiernaar kan verwijzen. Alle vaardigheden ontwikkel je door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Dit gebeurt in Persoonlijke Leer- en Ontwikkelingsgesprekken die je voert met een van je werkgroepdocenten (Trainer-Coach).

In de opleiding Geneeskunde in Leiden hanteren we het didactische concept van Self Regulated Learning (SRL). Bij de start van de Bachelor word je in deze lijn begeleid bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden om zelfregulerend te leren.

Leerdoelen

Communicatie

 • Laat zien hoe persoonsgerichte zorg in een consult (met diverse casuïstiek) tot uiting komt.

 • Gebruikt in het gesprek met een patiënt luistervaardigheden, gebaseerd op de kennis over selectieve en non-selectieve luistervaardigheden) en stemt daarbij af op de persoon van de patiënt.

 • Verzamelt informatie over een eenvoudig medisch probleem met behulp van persoonsgerichte anamnestische vragen en verkrijgt zicht op de onderliggende zorgbehoeften en voorkeuren van de patiënt.

 • Varieert in het stellen van open en gesloten vragen afhankelijk van de fase en de aard van het consult

 • Geeft op begrijpelijke wijze informatie preventie, leefstijl, diagnose, prognose en behandel(on)mogelijkheden, afgestemd op de patient in een eenvoudige casus

Medisch Expert
Consultvoering

 • In eenvoudige casus de SCEGS, hulpvraag en zeven dimensies exploreren en de noodzaak tot doorvragen kunnen beargumenteren.

 • In eenvoudige casus alle tracti screenend uitvragen.

 • In eenvoudige casus samenvatten tussen verschillende onderdelen van consultvoering .

Klinisch redeneren

 • In eenvoudige casus herkennen van ziektescripts en beginnen met de basis van contrasteren.

 • In eenvoudige casus een beperkte differentiaal diagnose op stellen.

Lichamelijk onderzoek

 • Bij medestudenten de verschillende anatomische structuren in het Hoofd- halsgebied onderzoeken en identificeren.

 • Basaal neurologisch onderzoek verrichten.

BLS

 • Basale eerste hulp, incl. reanimatie, toepassen.

Gezondheidsbevordering

 • Past in een gesimuleerde situatie kennis van gedragsveranderingsmodellen toe door in een gesprek met de patient:

 • open en onbevooroordeeld vragen te stellen over risicofactoren voor gezondheid, waaronder risicogedrag (en leefstijl);

 • inventariseert bereidheid tot veranderen;

 • gedragsveranderingstechnieken toe te passen bij het adviseren van patiënten over gedragsverandering.

 • Legt uit welke vorm van interventies er zijn om de patiënt te ondersteunen bij gedragsverandering.

Samenwerken

 • Herkent in eigen gedrag en dat van anderen de bijdrage aan de samenwerking en geeft voorbeelden.

 • Reflecteert op eigen samenwerkingsgedrag en formuleert persoonlijke leerdoelen op het gebied van samenwerken.

 • Geeft feedback aan anderen, benoemt communicatie- en samenwerkingsgedrag van de ander inclusief het effect daarvan.

 • Vraagt om, luistert naar en ontvangt feedback en heroverweegt op basis daarvan eigen gedrag gebaseerd op relevante ervaringen.

 • Varieert in gedrag wat bijdraagt aan de samenwerking.

 • Demonstreert relatiegerichte vaardigheden en taakgerichte vaardigheden in de samenwerking.

Leiderschap en Professionaliteit

 • Stelt zich lerend op om zelfreflectie en zelfinzicht te ontwikkelen.

 • Leert prioriteiten te stellen.

 • Gebruikt het didactische concept van SRL om het eigen leren te sturen.

 • Stelt leerdoelen op, maakt een planning, kiest studiemethode en reflecteert op resultaat.

 • Handelt volgens professionele standaarden (gedragsregels) in de omgang met anderen en volgens relevante wetgeving en artseneed/-belofte.

 • Reflecteert op persoonlijke studie-privé balans en eigen welzijn.

Rooster

Het rooster is te raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

 • Praktijkgroepen

 • Kennisclips

 • Zelfstudie

 • Toepassingsopdrachten

 • Groepsopdrachten

Toetsing

Gedurende het lijnonderwijs zullen er opdrachten gemaakt moeten worden. Ook zijn de persoonlijke leer- en ontwikkelgesprekken een verplicht onderdeel van het onderwijs. Daarnaast wordt het jaar afgesloten met een vaardigheidstoets over enkele van de competenties. Voor LPV jaar 1 van de bachelor Geneeskunde worden de toebedeelde 10 ECTS toegekend wanneer voldaan is aan de eisen uit het toetsplan van de lijn Professionele Vaardigheden en de lijnweken.

Literatuur

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen en tentamens door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaarsechter wel hun deelname bevestigen in MyStudyMap. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor tentamens inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Bij onduidelijkheden, vragen of opmerkingen kan u LPV1@lumc.nl een bericht sturen.


Lijnweek Ethiek en Recht

Let op: voor deze lijnweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van de gehele lijn Professionele Vaardigheden plus beide lijnweken (Ethiek en Recht en Preventie en Gezondheidsbevordering) levert tien studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

De lijnweek Ethiek en Gezondheidsrecht bereidt de eerstejaars geneeskunde student voor op de morele en juridische kaders van het werk als zorgverlener. Tijdens de module bestuderen de studenten de beroepsmoraal van de hedendaagse arts, maken kennis met de juridische kaders van de hulpverlener en denken na over hun eigen professionele verantwoordelijkheid. De module is geroosterd in de week direct vóór de zorgstage. Tijdens de zorgstage zal de geneeskundestudent voor het eerst gaan werken met echte patiënten in een dynamische zorgpraktijk. Daarom is het van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ethische en juridische uitgangspunten die gelden in de zorg. De module G1LER helpt om een helder beeld te krijgen wat er in deze fase van de opleiding juridisch, ethisch en daarmee ook praktisch van de student verwacht wordt. Ook wordt de basis gelegd van het ethiek en recht onderwijs in het verloop van de geneeskundestudie.

Leerdoelen

De student:
1. herkent de normatieve context van het systeem dat de geneeskunde is
2. benoemt de ethische en juridische contouren van de arts-patiëntrelatie en de beroepsuitoefening zoals beschreven in de artseneed en de WGBO
3. kan de principes van goed doen, respect voor autonomie, niet-schaden, en verdelende rechtvaardigheid herkennen in klinische situaties
4. heeft kennis van in de chronische patiëntenzorg toepasselijke wetgeving en kan in praktijksituaties herkennen wanneer deze van toepassing is
5. kent de regels van het beroepsgeheim en past deze toe
6. kan de betekenis van het concept professionele verantwoordelijkheid uitwerken in klinische situaties, met gebruikmaking van het normatieve kader van de belangrijkste ethische uitgangspunten
7. kan de grenzen van het eigen kunnen bewaken en toelichten ten overstaan van collega’s in de zorg
8. functioneert adequaat tijdens de zorgstage en bij patiëntdemonstraties, passend binnen de ethische en juridische kaders
9. ontwikkelt zich conform de studiefase in de richting van een professional
10. verleent als stagiaire bij die rol passende zorg
11. herkent het belang van het perspectief van de patiënt en van naasten, en de betekenis van het levensverhaal van de patiënt voor de actuele zorgsituatie en wat daarin ‘goede’ zorg is
12. is zich bewust van de eigen stereotypen en normatieve vooronderstellingen en kan deze kritisch bevragen

Rooster

Het rooster is te raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

 • Werkgroepen

 • Team Based Learning sessies

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Groepsopdrachten

 • E-learnings

Toetsing en Weging

Het onderwijs in de lijn Ethiek en Recht (E&R) in de bachelor Geneeskunde wordt longitudinaal gegeven. Per jaar zullen opdrachten worden voorgeschreven die de Bachelor student toevoegt aan zijn of haar portfolio E&R. Voor LPV jaar 1 van de bachelor Geneeskunde worden de toebedeelde 10 ECTS toegekend wanneer voldaan is aan de eisen uit het toetsplan van de lijn Professionele Vaardigheden en de lijnweken.

Literatuur

In de module wordt gebruik gemaakt van literatuur die beschikbaar is via PubMed en publieke sites. Ook wordt in beperkte mate literatuur geüpload op Brightspace.

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen en tentamens door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaarsechter wel hun deelname bevestigen in MyStudyMap. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor tentamens inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Mw. dr. D.P. Touwen
Dhr. dr. A. Krom

ethiekenrecht@lumc.nl

Opmerkingen


Lijnweek Preventie en Gezondheidsbevordering

Let op: voor deze lijnweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van de gehele lijn Professionele Vaardigheden plus beide lijnweken (Ethiek en Recht en Preventie en Gezondheidsbevordering) levert tien studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

In de lijnweek staat preventie van ziekte en bevorderen van de gezondheid centraal. Studenten werken gedurende de week aan een opdracht waarin zij voor een patientencasus de mogelijkheden voor preventie van ziekte of complicaties gaan zoeken en beoordelen. Ook werken zij aan basis gespreksvaardigheden ten behoeve van een gesprek over gezondheidsbevordering in de spreekkamer.

Leerdoelen

De student kan:

 • Kan uitleggen hoe het preventiebeleid in Nederland is opgebouwd, welke partijen daarbij betrokken zijn

 • Kan de indeling van preventie op basis van doelgroep, ziektestadium en type maatregel uitleggen en herkennen in een eenvoudige gesimuleerde casus

 • Herkent de verantwoordelijkheden en rol/taken van de arts op het gebied van preventie

 • Signaleert determinanten van gezondheid op individueel niveau en relateert dat aan de prevalentie ervan in een populatie.

 • Verklaart op basis van determinanten van gedrag en gedragsverklaringsmodellen “eenvoudig” gezondheidsgedrag van een individu of groep

 • Beredeneren in hoeverre een verandertechniek t.b.v. gedragsverandering via beïnvloeding van een gedragsdeterminant kan bijdragen aan de beoogde gedragsverandering

De student kan op basis van eenvoudige casus/ in een eenvoudig gesimuleerde situatie:

 • Op een open en onbevooroordeelde manier persoonlijke en omgevingsdeterminanten van een of meerdere gedragingen bij gezonde personen uitvragen en/of in een verhaal van persoon herkennen

 • Op basis van de gegevens van de persoon of groep (en kennis van gedragsverklaringsmodellen en gedragsinterventies) een passende gedragsinterventie kiezen (1)

 • Een gedragsinterventie adviseren en waar nodig een persoon daarvoor motiveren met behulp van (eenvoudige) gedragsveranderingstechnieken, zoals goal setting, voor-en nadelen afwegen.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

 • Voorbereidingsopdracht

 • Zelfstudie/samenwerking: iedere dag

 • Dagstart/hoorcollege: iedere dag

 • Kennisclips: onderwerpen

 • Werkcollege met kwart van het cohort

 • Peer feedback

Toetsing en Weging

De cursus wordt afgesloten met een presentatie. Elke dag dienen studenten product(en) van de dag in te leveren. Zij krijgen hier peerfeedback op en geven zelf peer feedback aan anderen.
De studiepunten worden vrijgegeven als aan alle eisen van en LPV-onderdelen, inclusief de vereisten voor de lijnweek is voldaan. Zie voor nadere uitwerking het toetsplan op Brightspace.

Literatuur

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen en tentamens door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaarsechter wel hun deelname bevestigen in MyStudyMap. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor tentamens inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Vera Nierkens: v.nierkens@lumc.nl
Caroline Serlie: c.e.serlie@lumc.nl

Opmerkingen