Studiegids

nl en

Lijnweek Ethiek en Recht

Vak
2023-2024

Let op: voor deze lijnweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van de gehele lijn Professionele Vaardigheden plus beide lijnweken (Ethiek en Recht en Preventie en Gezondheidsbevordering) levert tien studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

De lijnweek Ethiek en Gezondheidsrecht bereidt de eerstejaars geneeskunde student voor op de morele en juridische kaders van het werk als zorgverlener. Tijdens de module bestuderen de studenten de beroepsmoraal van de hedendaagse arts, maken kennis met de juridische kaders van de hulpverlener en denken na over hun eigen professionele verantwoordelijkheid. De module is geroosterd in de week direct vóór de zorgstage. Tijdens de zorgstage zal de geneeskundestudent voor het eerst gaan werken met echte patiënten in een dynamische zorgpraktijk. Daarom is het van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ethische en juridische uitgangspunten die gelden in de zorg. De module G1LEG helpt om een helder beeld te krijgen wat er in deze fase van de opleiding juridisch, ethisch en daarmee ook praktisch van de student verwacht wordt. Ook wordt de basis gelegd van het ethiek en recht onderwijs in het verloop van de geneeskundestudie.

Leerdoelen

De student:
1. herkent de normatieve context van het systeem dat de geneeskunde is
2. benoemt de ethische en juridische contouren van de arts-patiëntrelatie en de beroepsuitoefening zoals beschreven in de artseneed en de WGBO
3. kan de principes van goed doen, respect voor autonomie, niet-schaden, en verdelende rechtvaardigheid herkennen in klinische situaties
4. heeft kennis van in de chronische patiëntenzorg toepasselijke wetgeving en kan in praktijksituaties herkennen wanneer deze van toepassing is
5. kent de regels van het beroepsgeheim en past deze toe
6. kan de betekenis van het concept professionele verantwoordelijkheid uitwerken in klinische situaties, met gebruikmaking van het normatieve kader van de belangrijkste ethische uitgangspunten
7. kan de grenzen van het eigen kunnen bewaken en toelichten ten overstaan van collega’s in de zorg
8. functioneert adequaat tijdens de zorgstage en bij patiëntdemonstraties, passend binnen de ethische en juridische kaders
9. ontwikkelt zich conform de studiefase in de richting van een professional
10. verleent als stagiaire bij die rol passende zorg
11. herkent het belang van het perspectief van de patiënt en van naasten, en de betekenis van het levensverhaal van de patiënt voor de actuele zorgsituatie en wat daarin ‘goede’ zorg is
12. is zich bewust van de eigen stereotypen en normatieve vooronderstellingen en kan deze kritisch bevragen

Rooster

Het rooster is te raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges

  • Werkgroepen

  • Team Based Learning sessies

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Groepsopdrachten

  • E-learnings

Toetsing en Weging

Het onderwijs in de lijn Ethiek en Recht (E&R) in de bachelor Geneeskunde wordt longitudinaal gegeven. Per jaar zullen opdrachten worden voorgeschreven die de Bachelor student toevoegt aan zijn of haar portfolio E&R. Voor LPV jaar 1 van de bachelor Geneeskunde worden de toebedeelde 10 ECTS toegekend wanneer voldaan is aan de eisen uit het toetsplan van de lijn Professionele Vaardigheden en de lijnweken.

Literatuurlijst

In de module wordt gebruik gemaakt van literatuur die beschikbaar is via PubMed en publieke sites. Ook wordt in beperkte mate literatuur geüpload op Brightspace.

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: eerstejaarsstudenten worden voor de werkgroepen ingeschreven door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

ethiekenrecht@lumc.nl

Opmerkingen